อนุทิน 106689 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๑๒. ร่วมเสริมศักยภาพเครือข่ายวิจัยเพื่อชุมชนของ สกว ภาคเหนือ

เครือข่ายวิจัยเพื่อชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน ภาคเหนือ ของ สกว และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๓ โครงการของทีมอาจารย์สหสาขาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จะทำวิจัยให้เป็นโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านต่างๆโดยเฉพาะการบูรณาการมิติการวิจัยเข้าสู่การทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและทางด้านต่างๆของชุมชนท้องถิ่น ผมใช้บ้านเป็นที่ทำเวิร์คช็อป ทีมวิจัยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มและทำเวิร์คช็อปย่อย ๒ ครั้ง ครั้งแรกของ มทร และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เมื่อ ๗ เมษยน ๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ นี้เป็นทีมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งทำเรื่องผ้าไหมสันกำแพง และจะสร้างเครือข่ายยุววิจัย เป็นเครือข่ายวิจัยสนาม ทางทีมวิจัย สกว ภาคเหนือ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผมช่วยดูกระบวนการพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อบูรณาการระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสมเข้าสู่กิจกรรมที่ริเริ่มและดำเนินการไปในแนวทางที่แตกต่างกัน รวมทั้งร่วมกับทีมวิจัยให้ได้ใช้การทำวิจัยเป็นการปรึกษาหารือและพัฒนาตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนากระบวนการศึกษาและการดำเนินงานต่างๆในบทบาทของมหาวิทยาลัย

เขียน 10 Apr 2012 @ 02:46 () แก้ไข 10 Apr 2012 @ 02:50, ()


ความเห็น (0)