อนุทิน #106679

  ติดต่อ

สมรรถนะไผทอุดมสู่พลโลก (Patai’s 3Cs Competencies for Global Citizenship) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนไผทอุดมศึกษาให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกไร้พรมแดน (Borderless World) จากการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมโลกเป็นหนึ่ง

เป็นการตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ด้วยแนวคิดเรียนรู้กับโลกบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง (Learn with the world based on Sufficiency Economy) ขับเคลื่อนสู่ความเป็นโรงเรียนระบบคุณภาพมาตรฐานสากลทั้งองค์กรของผู้เรียน คือ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยสมรรถนะ 3Cs คือ ความมั่นใจ (Confidence) ความสัมพันธ์ (Connection) และการเป็นผู้ให้ (Contribution) 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)