อนุทิน 106408 - เกศินี คำเกษ

ผู้นำเสนอ           พรทิพย์  อาจวิชัย

ชื่อเรื่อง              การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

                        และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

                        ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกระบวนการ

                        ทางวิทยาศาสตร์ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ

                        กับการสอนปกติ

ข้อดี                  รายงานแบบเป็นกันเอง พูดได้ดี

ข้อปรับปรุง

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

   

/

2

สีตัวอักษร

   

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

   

/

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

   

/

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

   

/

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า 

เหมาะสมหรือไม่

   

/

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียงเหมาะสมหรือไม่ 

   

/

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

     

สรุปผลการประเมิน

   

21

รวม

   

21

เขียน 02 Apr 2012 @ 13:39 ()


ความเห็น (0)