อนุทิน 106406 - เกศินี คำเกษ

ผู้นำเสนอ        นายสว่าง  พิมพิชัย

ชื่อเรื่อง           ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD

                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

                    เรื่อง  เกษตรอินทรีย์กับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น ป.5

ข้อดี              นำเสนอแบบเป็นกันเอง

ข้อปรับปรุง    

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

   

/

2

สีตัวอักษร

   

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

   

/

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

   

/

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

   

/

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า 

เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียงเหมาะสมหรือไม่ 

 

/

 

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

     

สรุปผลการประเมิน

 

4

15

รวม

   

19

เขียน 02 Apr 2012 @ 13:16 ()


ความเห็น (0)