อนุทิน 106379 - พรพรรณ

พรพรรณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวรังรอง  วภักดิ์เพชร

 

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ

ข้อดี                 เนื้อหาดี ครอบคลุม

ข้อปรับปรุง      พูดเร็ว ฟังไม่ทัน แต่ละเฟรมเนื้อหาเยอะไป เลยทำให้ตัวหนังสือเล็กไป

ข้อเสนอแนะ    ควรเลือกเฉพาะเนื้อหาตัวที่สำคัญ

 

เกณฑ์

(3) มาก            (2) ปานกลาง           (1) น้อย

 

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย

(1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวหนังสือ

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว

 

/

 

5

เสียงประกอบ

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอ การพูด การออกเสียง

 

/

 

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆ

 

/

 

รวม

 

7

1

 

 

 

 

 

ชื่อผู้นำเสนอ  นายไพฑูรย์  เขียวรัตน์

 

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาโปรแกรมการฝึกการอบรมตามแนวทางไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อดี                 เนื้อหาดี ครอบคลุม

ข้อปรับปรุง     พูดเร็ว ฟังไม่ทัน แต่ละเฟรมเนื้อหาเยอะไป เลยทำให้ตัวหนังสือเล็กไป

ข้อเสนอแนะ    ควรเลือกเฉพาะเนื้อหาตัวที่สำคัญ

เกณฑ์

(3) มาก            (2) ปานกลาง           (1) น้อย

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย

(1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวหนังสือ

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว

 

/

 

5

เสียงประกอบ

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอ การพูด การออกเสียง

 

/

 

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆ

 

/

 

วม

 

7

1

 

 

 

 

ชื่อผู้นำเสนอ  นางดารณี  ภูนิคม

 

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและการทำโครงงาน

ข้อดี                 เนื้อหาดี ครอบคลุม

ข้อปรับปรุง      แต่ละเฟรมเนื้อหาเยอะไป

ข้อเสนอแนะ    ควรเลือกเฉพาะเนื้อหาตัวที่สำคัญ

 

เกณฑ์

(3) มาก            (2) ปานกลาง           (1) น้อย

 

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย

(1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวหนังสือ

 

 

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว

 

/

 

5

เสียงประกอบ

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอ การพูด การออกเสียง

 

/

 

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆ

 

/

 

รวม

 

6

2

 

 

 

ชื่อผู้นำเสนอ  นายสว่าง   พิมพิชัย

 

ชื่อเรื่อง            ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เกษตรอินทรีย์กับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อดี                 เนื้อหาดี ครอบคลุม

ข้อปรับปรุง     แต่ละเฟรมเนื้อหาเยอะไป

ข้อเสนอแนะ    ควรเลือกเฉพาะเนื้อหาตัวที่สำคัญ

 

เกณฑ์

(3) มาก            (2) ปานกลาง           (1) น้อย

 

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย

(1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวหนังสือ

 

 

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว

 

/

 

5

เสียงประกอบ

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอ การพูด การออกเสียง

 

/

 

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆ

 

/

 

รวม

 

6

2

 

 

ชื่อผู้นำเสนอ  นางสาวพรทิพย์  อาจวิชัย

 

ชื่อเรื่อง            การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ที่เรียนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ กับการสอนตามปกติ

ข้อดี                 เนื้อหาดี ครอบคลุม

ข้อปรับปรุง     แต่ละเฟรมเนื้อหาเยอะไป

ข้อเสนอแนะ    ควรเลือกเฉพาะเนื้อหาตัวที่สำคัญ

 

เกณฑ์

(3) มาก            (2) ปานกลาง           (1) น้อย

 

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย

(1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวหนังสือ

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว

 

/

 

5

เสียงประกอบ

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอ การพูด การออกเสียง

 

/

 

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆ

 

/

 

รวม

 

7

1

 

ชื่อผู้นำเสนอ  นางสาวธัญญรัตน์  แสนคำ

 

ชื่อเรื่อง            การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากวีดีทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนแบบปกติ

ข้อดี                 เนื้อหาดี ครอบคลุม

ข้อปรับปรุง     แต่ละเฟรมเนื้อหาเยอะไป

ข้อเสนอแนะ    ควรเลือกเฉพาะเนื้อหาตัวที่สำคัญ

 

เกณฑ์

(3) มาก            (2) ปานกลาง           (1) น้อย

 

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย

(1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวหนังสือ

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว

 

/

 

5

เสียงประกอบ

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอ การพูด การออกเสียง

 

/

 

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆ

 

/

 

รวม

 

7

2

 

 

เขียน 01 Apr 2012 @ 20:49 ()


ความเห็น (0)