อนุทิน 106356 - ดาระณี

ดาระณี

การประเมินผู้นำเสนอ Power point งานวิจัย ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2555 โดย นางดาระณี ภูนิคม รหัสนักศึกษา 55421231121

 1. ผู้นำเสนอ นางดวงฤดี แก้วเสถียร เลขที่ 08 ชื่อเรื่อง ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการนำเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟฟิกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อดี มีรูปแบบการนำเสนองานวิจัยที่น่าสนใจ
  ข้อปรับปรุง -
  ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3) ) ได้ระดับ 3 เกณฑ์ (ให้เป็นระดับ 1,2,3)

  1. ขนาดตัวอักษร (3)
  2. สีตัวอักษร (3)
  3. การออกแบบพื้นหลัง (3)
  4. ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (3)
  5. เสียงประกอบ (3)
  6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า (3)
  7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)
  8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี (3)
  9. สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ) ได้ระดับ 3
 2. ผู้นำเสนอ นางสุภาภรณ์ น้อยทรงค์ เลขที่ 05 ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านระเบียบวินัยนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

      โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพท.สกลนคร เขต 1
  
  ข้อดี เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ การนำเสนอที่มีเนื้อหากระชับ ครอบคลุม
  ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3) ได้ระดับ 3 เกณฑ์ (ให้เป็นระดับ 1,2,3)
  1. ขนาดตัวอักษร (3)
  2. สีตัวอักษร (3)
  3. การออกแบบพื้นหลัง (3)
  4. ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (3)
  5. เสียงประกอบ (3)
  6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า (3)
  7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)
  8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี (3)
  9. สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ได้ระดับ 3
 3. ผู้นำเสนอ นางสาวปราณี กุลมิน เลขที่ 14 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
  
  ข้อดี รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ เนื้อหากระชับครอบคลุม ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3) ได้ระดับ 3 เกณฑ์ (ให้เป็นระดับ 1,2,3)
  1. ขนาดตัวอักษร (3)
  2. สีตัวอักษร (3)
  3. การออกแบบพื้นหลัง (3)
  4. ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (3)
  5. เสียงประกอบ (3)
  6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า (3)
  7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)
  8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี (3)
  9. สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ได้ระดับ 3
 4. ผู้นำเสนอ นางอรัญญา ช่วยวัฒนะ เลขที่ 32 ชื่อเรื่อง การพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
  
  ข้อดี รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3) ได้ระดับ 3 เกณฑ์ (ให้เป็นระดับ 1,2,3)
  1. ขนาดตัวอักษร (3)
  2. สีตัวอักษร (3)
  3. การออกแบบพื้นหลัง (2)
  4. ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (3)
  5. เสียงประกอบ (3)
  6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า (3)
  7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)
  8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี (3)
  9. สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ได้ระดับ 3
 5. ผู้นำเสนอ นางกุลกนก เสียงล้ำ เลขที่ 36 ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

      วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  
  ข้อดี เนื้อหากระชับครอบคลุม
  ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3) ได้ระดับ 3 เกณฑ์ (ให้เป็นระดับ 1,2,3)
  1. ขนาดตัวอักษร (3)
  2. สีตัวอักษร (3)
  3. การออกแบบพื้นหลัง (3)
  4. ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (3)
  5. เสียงประกอบ (3)
  6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า (3)
  7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)
  8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี (3)
  9. สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ได้ระดับ 3
 6. ผู้นำเสนอ นางดุษฎี เหลาแหลม เลขที่ 16 ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

     ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติกับการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทางการเรียนจากการ
     สืบเสาะหาความรู้
  
  ข้อดี เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ การนำเสนอมีเนื้อหาครอบคลุม
  ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3) ) ได้ระดับ 3 เกณฑ์ (ให้เป็นระดับ 1,2,3)
  1. ขนาดตัวอักษร (3)
  2. สีตัวอักษร (3)
  3. การออกแบบพื้นหลัง (3)
  4. ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (3)
  5. เสียงประกอบ (3)
  6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า (3)
  7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)
  8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี (3)
  9. สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ) ได้ระดับ 3
 7. ผู้นำเสนอ นางสาวศิราณี กลางประพันธ์ เลขที่ 27 ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกปฏิบัติชุดจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียน

      โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้อัลกอริทึม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
       อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  
  ข้อดี เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ การนำเสนอดีมาก
  ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3) ได้ระดับ 3 เกณฑ์ (ให้เป็นระดับ 1,2,3)
  1. ขนาดตัวอักษร (3)
  2. สีตัวอักษร (3)
  3. การออกแบบพื้นหลัง (3)
  4. ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (3)
  5. เสียงประกอบ (3)
  6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า (3)
  7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)
  8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี (3)
  9. สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ได้ระดับ 3
 8. ผู้นำเสนอ นางวิลัยพร วรรณวิจิตร เลขที่ 26 ชื่อเรื่อง การฝึกบริหารจิตตามวิธีของโยคะที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการวาดรูประบายสี

      ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  
  ข้อดี รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ เนื้อหากระชับครอบคลุม ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3) ได้ระดับ 3 เกณฑ์ (ให้เป็นระดับ 1,2,3)
  1. ขนาดตัวอักษร (3)
  2. สีตัวอักษร (3)
  3. การออกแบบพื้นหลัง (3)
  4. ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (3)
  5. เสียงประกอบ (3)
  6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า (3)
  7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)
  8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี (3)
  9. สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ได้ระดับ 3
 9. ผู้นำเสนอ นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์ เลขที่ 29 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI ข้อดี รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ เนื้อหากระชับครอบคลุม ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1) (ปานกลาง 2) (มาก 3) ได้ระดับ 3 เกณฑ์ (ให้เป็นระดับ 1,2,3)

  1. ขนาดตัวอักษร (3)
  2. สีตัวอักษร (3)
  3. การออกแบบพื้นหลัง (3)
  4. ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว (3)
  5. เสียงประกอบ (3)
  6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า (3)
  7. วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูด การออกเสียง (3)
  8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ ถ้ามี (3)
  9. สรุปผลการประเมิน (อยู่ข้างบน) ได้ระดับ 3
เขียน 31 Mar 2012 @ 23:17 ()


ความเห็น (0)