อนุทิน 106337 - ครู รัชฎาภรณ์ ปัญญาวงศ์

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางดวงฤดี แก้วเสถียร 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคกราฟฟิกในวิชาวิทยาศาสตร์ 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 2 ) 2.สีตัวอักษร ( 2 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 2 ) 4.ภาพประกอบ (1 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสุภาภรณ์ น้อยทรงค์ 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียน 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 2 ) 2.สีตัวอักษร ( 2 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 2 ) 4.ภาพประกอบ ( 1 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวปราณี กุลมิน 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 2 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 2 ) 4.ภาพประกอบ ( 1 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางอารัญญา ช่วยวัฒนะ 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1โดยใช้แบบฝึกทักษะ 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 2 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 2 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางกุลกนก เสียงล้ำ 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางดุษฎี เหลาแหลม 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่จัดการเรียนรุ้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวศิราณี กลางประพันธ์ 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกปฏิบัติชุดจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมชั้นปีที่ 3 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางวิลัยพร วรรณวิจิตร 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การฝึกบริหารจิตตามวิธีของโยคะ ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการวาดรูประบายสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์ 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ( 3 ) 2.สีตัวอักษร ( 3 ) 3.ภาพพื้นหลัง ( 3 ) 4.ภาพประกอบ ( 2 ) 5.เสียงประกอบ ( 3 ) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ( 3 ) 7.วิธีการนำเสนอ ( 3 ) 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี ( 3 )

เขียน 31 Mar 2012 @ 12:04 ()


ความเห็น (0)