อนุทิน 106335 - เชาวฤทธิ์

เชาวฤทธิ์

ผู้นำเสนอ นางดวงฤดี แก้วเสถียร
ชื่อเรื่อง
ข้อดี เตรียมตัวมาพร้อม ข้อปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

เกณฑ์ ขนาดตัวอักษร 3 สีตัวอักษร 3 การออกแบบพื้นหลัง 3 ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3 เสียงประกอบ 2 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี
สรุปผลการประเมิน 18

ผู้นำเสนอ สุภาภรณ์ น้อยทรงค์ ชื่อเรื่อง
ข้อดี สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง ข้อปรับปรุง พูดเร็ว ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

เกณฑ์ ขนาดตัวอักษร 3 สีตัวอักษร 3 การออกแบบพื้นหลัง 3 ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3 เสียงประกอบ 2 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 3 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี
สรุปผลการประเมิน 19

ผู้นำเสนอ นางสาวปราณี กุลมิน ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ข้อดี เตรียมตัวมาพร้อม ข้อปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

เกณฑ์ ขนาดตัวอักษร 3 สีตัวอักษร 3 การออกแบบพื้นหลัง 3 ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3 เสียงประกอบ 2 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 3 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี
สรุปผลการประเมิน 20

ผู้นำเสนอ นางอรัญญา ช่วยวัฒนะ ชื่อเรื่อง การพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกรูปสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ข้อดี รายงานแบบเป็นกันเอง ข้อปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

เกณฑ์ ขนาดตัวอักษร 3 สีตัวอักษร 3 การออกแบบพื้นหลัง 3 ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3 เสียงประกอบ 2 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี
สรุปผลการประเมิน 18

ผู้นำเสนอ นางกุลกนก เสี้ยงล้ำ ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ข้อดี รายงานแบบเป็นกันเอง พูดได้ดี ข้อปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

เกณฑ์ ขนาดตัวอักษร 3 สีตัวอักษร 3 การออกแบบพื้นหลัง 3 ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3 เสียงประกอบ 2 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 3 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี
สรุปผลการประเมิน 20

ผู้นำเสนอ นางดุษฏี เหลาแหลม ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติกับการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยายทางการเรียนจากการสืบเสาะหาความรู้ ข้อดี เตรียมตัวมาได้ดี ข้อปรับปรุง เนื้อหาบางหัวข้อยาวเกินไป ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

เกณฑ์ ขนาดตัวอักษร 3 สีตัวอักษร 3 การออกแบบพื้นหลัง 2 ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3 เสียงประกอบ 2 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 3 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี
สรุปผลการประเมิน 19

ผู้นำเสนอ นางสาวศิราณี กลางประพันธ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกปฏิบัติชุดจัดการเรียนรู้ เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอลิทึม สำหรับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมชั้นปีที่3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ข้อดี รายงานแบบเป็นกันเอง ข้อปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

เกณฑ์ ขนาดตัวอักษร 3 สีตัวอักษร 3 การออกแบบพื้นหลัง 3 ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3 เสียงประกอบ 2 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี
สรุปผลการประเมิน 18

ผู้นำเสนอ นางวิลัยพร วรรณวิจิตร ชื่อเรื่อง การฝึกบริหารจิตตามวีของโยคะที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการวาดรูประบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ข้อดี เตรียมตัวได้ดี ข้อปรับปรุง เนื้อหาในบางหน้ามาเกินไป ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

เกณฑ์ ขนาดตัวอักษร 3 สีตัวอักษร 3 การออกแบบพื้นหลัง 3 ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3 เสียงประกอบ 2 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 3 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี
สรุปผลการประเมิน 20

ผู้นำเสนอ นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์ ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI ข้อดี เตรียมตัวได้ดี ข้อปรับปรุง พูดเร็ว ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

เกณฑ์ ขนาดตัวอักษร 3 สีตัวอักษร 3 การออกแบบพื้นหลัง 2 ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3 เสียงประกอบ 2 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 3 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี
สรุปผลการประเมิน 19

เขียน 31 Mar 2012 @ 12:03 ()


ความเห็น (0)