อนุทิน 106326 - อรัญญา

อรัญญา

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางสาวศิราณี   กลางประพันธ์

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การฝึกปฏิบัติชุดการเรียนรู้  เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึม  สำหรับนักศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

3. ข้อดี   ตัวหนังสือมองเห็นชัด มีเทคนิคการนำเสนองานดีมาก

4.ข้อปรับปรุง   ไม่มี

5.ข้อเสนอแนะ   ไม่มี

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  3

9. สรุปผลการประเมิน  23

 

เขียน 31 Mar 2012 @ 11:37 ()


ความเห็น (0)