อนุทิน 106322 - พรพรรณ

พรพรรณ

ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวศิราณี กลางประพันธ์

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกปฏิบัติชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้

อัลกอลิทึม

ข้อดี                 เนื้อหาดี ครอบคลุม

ข้อปรับปรุง      ตัวหนังสือเล็กไป

ข้อเสนอแนะ    ควรเลือกเฉพาะเนื้อหาตัวที่สำคัญ

เกณฑ์

(3) มาก            (2) ปานกลาง           (1) น้อย

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย

(1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวหนังสือ

 

 

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว

 

/

 

5

เสียงประกอบ

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค   ระหว่างหน้าเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอ   การพูด การออกเสียง

 

 

/

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆ

 

/

 

รวม

 

5

3

สรุปผลการประเมิน 2.50

เขียน 31 Mar 2012 @ 11:27 ()


ความเห็น (0)