อนุทิน 106320 - อรัญญา

อรัญญา

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางดุษฎี   เหลาแหลม

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การเปรีบเทียบผลการสัมฟทธ์ิทางการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่จัดการเรียนรู้แบบปกติกับการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทางการเรียนจากแบบสืบเสาะหาความรู้

3. ข้อดี   ตัวหนังสือมองเห็นชัด เหมาะสมดี

4.ข้อปรับปรุง   ไม่มี

5.ข้อเสนอแนะ   ไม่มี

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  2

9. สรุปผลการประเมิน  22

 

เขียน 31 Mar 2012 @ 11:18 () แก้ไข 31 Mar 2012 @ 11:20, ()


ความเห็น (0)