อนุทิน 106314 - นาย สว่าง พิมพิชัย

1. นางกุลกนก  เสียงล้ำ  เลขที่  36

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี  สีพื้นสดใสน่าสนใจ 

ข้อปรับปรุง ตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป

ข้อเสนอแนะ  ให้เพิ่มขนาดตัวอักษร

สรุปผลการประเมิน  มาก 3

เขียน 31 Mar 2012 @ 11:14 ()


ความเห็น (0)