อนุทิน 106314 - นาย สว่าง พิมพิชัย

  ติดต่อ

1. นางกุลกนก  เสียงล้ำ  เลขที่  36

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี  สีพื้นสดใสน่าสนใจ 

ข้อปรับปรุง ตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป

ข้อเสนอแนะ  ให้เพิ่มขนาดตัวอักษร

สรุปผลการประเมิน  มาก 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)