อนุทิน 106308 - อัจฉรา เหลือผล

ผู้นำเสนอ  นางกุลกนก  เสียงล้ำ

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ทฤษฎี

พหุปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี   พูดนำเสนอชัดเจน สื่อน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง  ควรมีน้ำเสียงสูงต่ำดึงดูดผู้ฟัง

ข้อเสนอแนะ  -

 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (ปานกลาง 2)

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

  1. [email protected]  อาจารย์

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

                      /

2

สีตัวอักษร

   

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

   

/

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

 

/

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออก

  เสียง  เหมาะสมหรือไม่

   

/

 

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

สรุปผลการประเมิน

 

8

       12

รวม

 

20

เขียน 31 Mar 2012 @ 10:51 ()


ความเห็น (0)