อนุทิน 106296 - สุธิดา

สุธิดา

บทคัดย่อ

         ชื่อเรื่อง  ผลของการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

         กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักสืบเสาะค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย

        การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร      การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และเพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานของนักเรียนที่เรียนด้วย การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้  ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน โรงเรียนชุมชนโนนสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t–test (Dependent Samples)

           แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยรวมสูงขึ้น เหมาะสมที่จะนำไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

 

เขียน 31 Mar 2012 @ 09:59 () แก้ไข 31 Mar 2012 @ 10:00, ()


ความเห็น (0)