อนุทิน 106284 - นาง สุวรรณี สิมลา

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางดวงฤดี แก้วเสถียร

2.ชือเรื่องที่นำเสนอ ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิคในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการนำเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟฟิคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 3.ข้อดี เทคนิคการนำเสนอ

4.ข้อปรับปรุง 2

5.ข้อเสนอแนะ ควรใช้ภาษาเป้นทางการ 2

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

7.ขนาดตัวอักษร 2

8.สีตัวอักษร ตัวอักษรเล็ก 1

9.การออกแบบพื้นหลัง พื้นหลังมืดไป 1

10.ภาพประกอบ 2

11.เสียงประกอบ 1

12.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 1

13.วิธีการนำเสนอ powerpoint 3

14.เทคนิคพิเศษอื่น 2

เขียน 31 Mar 2012 @ 09:32 () แก้ไข 31 Mar 2012 @ 09:33, ()


ความเห็น (0)