อนุทิน 106281 - HoHoEmi

HoHoEmi

ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
ข้อดี ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ระดับคะแนน น้อย ( 1 ) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 ) 1ขนาดตัวอักษร
2สีตัวอักษร
3การออกแบบพื้นหลัง
4ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่
5เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่
6เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่
7วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 8ทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี
9สรุปผลการประเมิน
รวม

เขียน 31 Mar 2012 @ 09:22 () แก้ไข 28 Apr 2012 @ 12:20, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

1. ผู้นำเสนอ ดวงฤดี แก้วเสถียร

ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการนำเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟฟิก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อดี การนำเสนอเป็นธรรมชาติ

ข้อปรับปรุง สีพื้นหลังค่อนข้างมืด และสีตัวอักษรบางสไลด์กลืนกันทำให้มองไม่เห็น

ข้อเสนอแนะ ควรให้สีตัวอักษรเด่นออกมจากพื้นหลัง

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

1.ขนาดตัวอักษร 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2

9.สรุปผลการประเมิน รวม 3

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2. ผู้นำเสนอ นางสุภาภรณ์ น้อยทรง

ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยนักเรียนช่วงชั้นที่ 3โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 3

ข้อดี วิธีการนำเสนอดี ตัวอักษรพอเเหมาะ

ข้อปรับปรุง สีพื้นหลังค่อนข้างมืด และสีตัวอักษรบางสไลด์กลืนกันทำให้มองไม่เห็น

ข้อเสนอแนะ ควรให้สีตัวอักษรเด่นออกมจากพื้นหลัง

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

1.ขนาดตัวอักษร 3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2

9.สรุปผลการประเมิน รวม 3

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3. ผู้นำเสนอ นางสาวปราณี กุลมิน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้อดี สีสไลด์สบายตา อ่านง่าย

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 )

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

1.ขนาดตัวอักษร 3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 2

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2

9.สรุปผลการประเมิน รวม 3

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4. ผู้นำเสนอ นางอรัญญา ช่วยวัฒนะ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการอ่านและการเขียนจากลูกสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ข้อดี

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

1.ขนาดตัวอักษร 3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2

9.สรุปผลการประเมิน รวม 3

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

5. ผู้นำเสนอ นางกุลกนก เสียงล้ำ 136

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี สไลด์ดูสบายตา

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

1.ขนาดตัวอักษร 3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2

9.สรุปผลการประเมิน รวม 3

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

6. ผู้นำเสนอ นางดุษฎี เหลาแหลม 16

ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเยนเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ

ข้อดี สไลด์สีสันสดใส

ข้อปรับปรุง สไลด์บางหน้ามีเนื้อหามากเกินไป

ข้อเสนอแนะ จัดเนื้อหาให้พอเหมาะ

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

1.ขนาดตัวอักษร 2

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2

9.สรุปผลการประเมิน รวม 3

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

7. ผู้นำเสนอ นางสาวศิลาณี กลางประพันธ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกปฎิบัติชุดจัดการเรียนรู้ เพื่อปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอลิทึม สำหรับนักศึกษา สาชาฯ….

ข้อดี การนำเสนอดี น่าสนใจ

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

1.ขนาดตัวอักษร 3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 3

9.สรุปผลการประเมิน รวม 3

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8. ผู้นำเสนอ นางวิลัยพร วรรณวิจิตร เลขที่ 126

ชื่อเรื่อง การฝึกบริหารจัดตามวิธีของโยคะที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการวาดรูประบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี สีสันสดใส

ข้อปรับปรุง ขนาดตัวเลขและตัวอักษรไม่สัมพันธ์กัน (ตัวเลขใหญ่แต่ตัวอักษรเล็กกว่า)

ข้อเสนอแนะ ขนาดตัวเลขและตัวอักษรควรเท่ากัน

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

1.ขนาดตัวอักษร 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2

9.สรุปผลการประเมิน รวม 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8. ผู้นำเสนอ นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องตรรกศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบ กลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI

ข้อดี สีสันสดใส

ข้อปรับปรุง ขนาดตัวเลขและตัวอักษรไม่สัมพันธ์กัน (ตัวเลขใหญ่แต่ตัวอักษรเล็กกว่า)

ข้อเสนอแนะ ขนาดตัวเลขและตัวอักษรควรเท่ากัน

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

1.ขนาดตัวอักษร 2

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2

9.สรุปผลการประเมิน รวม 3

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เขียนเมื่อ 
  1. ผู้นำเสนอ นางวราภรณ์ วุฒิสาร

ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา(รูปแบบที่ 1)กับการสอนตามคู่มือครู

ข้อดี

ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือตัวเล็ก

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

1.ขนาดตัวอักษร 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2

9.สรุปผลการประเมิน รวม 3

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2. ผู้นำเสนอ ทิวากร วงศ์วิชิต

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นม.5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ข้อดี การนำเสนอน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือตัวเล็ก

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

1.ขนาดตัวอักษร 2

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 3

9.สรุปผลการประเมิน รวม 3

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3. ผู้นำเสนอ นางนิตยา

ชื่อเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อดี การนำเสนอน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง สีหัวข้อมองไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

1.ขนาดตัวอักษร 2

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 3

9.สรุปผลการประเมิน รวม 3

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  1. ผู้นำเสนอ นางสาวอมรพันธ์ บุญมาวงษา

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นม.4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ

ข้อดี สีสไลด์สดใสทำให้การนำเสนอน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง ขนาดตัวหนังสือกับตัวเลขไม่เท่ากัน

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

1.ขนาดตัวอักษร 2

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 3

9.สรุปผลการประเมิน รวม 3 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  1. ผู้นำเสนอ นางสุทธิดา ศรีลาดเลา

ชื่อเรื่อง ผลการวิจัยการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี สีสไลด์สดใสทำให้การนำเสนอน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

1.ขนาดตัวอักษร 3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 3

9.สรุปผลการประเมิน รวม 3

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6. ผู้นำเสนอ นายชูชีพ เหลือผล 555421231102

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคการใช้เป็นหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ เรื่อง อินเตอร์เน็ทเบื้องต้น

ข้อดี สีสไลด์สดใสทำให้การนำเสนอน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

1.ขนาดตัวอักษร 2

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 3

9.สรุปผลการประเมิน รวม 3

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 7. ผู้นำเสนอ นางสาวภัทรนันท์ บุญมาก

ชื่อเรื่อง การใช้นิทานอิงธรรมประกอบคำถามปลายเปิด เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อดี มีการเน้นตัวอักษรในส่วนที่เป็นหัวข้อชัดเจน

ข้อปรับปรุง บางสไลด์ตัวอักษรเล็ก

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน 1.ขนาดตัวอักษร 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 3

9.สรุปผลการประเมิน รวม 3

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 8. ผู้นำเสนอ นางสาวอนุธิดา สารทอง ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปํญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนโยธินบำรุง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ข้อดี สีไสด์สดใสทำให้การนำเสนอน่าสนใจ ข้อปรับปรุง บางสไลด์พื้นหลังมีลวดลายเยอะทำให้ตัวหนังสือไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน 1.ขนาดตัวอักษร 3 2.สีตัวอักษร 2 3.การออกแบบพื้นหลัง 2 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3 5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 3 9.สรุปผลการประเมิน รวม 3 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 9. ผู้นำเสนอ นางสาวเกศินี คำเกษ ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบความเข้าใจในการการอ่านและเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นม. 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ข้อดี ผู้นำเสนอนำเสนอได้น่าสนใจ น้ำเสียงน่าฟัง ข้อปรับปรุง บางไสลด์ตัวอักษรค่อนข้างเยอะ ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน 1.ขนาดตัวอักษร 2 2.สีตัวอักษร 3 3.การออกแบบพื้นหลัง 3 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3 5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 3 9.สรุปผลการประเมิน รวม 3

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 10. ผู้นำเสนอ นางเกสร พรหมวงษ์ซ้าย ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนผังความคิด ข้อดี ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน ข้อปรับปรุง สีพื้นหลังไม่น่าสนใจ ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน 1.ขนาดตัวอักษร 2 2.สีตัวอักษร 3 3.การออกแบบพื้นหลัง 2 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3 5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 3 9.สรุปผลการประเมิน รวม 3 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 11. ผู้นำเสนอ นางอัจฉรา เหลือผล ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อดี ทำสไลด์ได้น่าสนใจ อ่านง่าย ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน 1.ขนาดตัวอักษร 3 2.สีตัวอักษร 3 3.การออกแบบพื้นหลัง 3 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3 5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 3 9.สรุปผลการประเมิน รวม 3 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 12. ผู้นำเสนอ นางสุรีพร ประภาหาร ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมด้านการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นของเด็กปฐมวัย ข้อดี เนื้อหาน่าสนใจ
ข้อปรับปรุง บางสไลด์ตัวหนังสือเล็ก ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน 1.ขนาดตัวอักษร 2 2.สีตัวอักษร 2 3.การออกแบบพื้นหลัง 2 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3 5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2 9.สรุปผลการประเมิน รวม 3 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 13. ผู้นำเสนอ นางนิตยา นวลมณี ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นป.6 ข้อดี
ข้อปรับปรุง สีตัวอักษรชื่อเรื่องกลมกลืนกับสีของพื้นหลัง ทำให้อ่านไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน 1.ขนาดตัวอักษร 2 2.สีตัวอักษร 2 3.การออกแบบพื้นหลัง 2 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3 5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2 9.สรุปผลการประเมิน รวม 3 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 14. ผู้นำเสนอ นางชินตา สุภาชาติ(ตนเอง) ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา ข้อดี - ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน 1.ขนาดตัวอักษร - 2.สีตัวอักษร - 3.การออกแบบพื้นหลัง - 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ - 5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ - 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ - 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ - 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี - 9.สรุปผลการประเมิน รวม - ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 14. ผู้นำเสนอ นางสาวยุพิน ปัญญาประชุม ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษของนักเรียนชั้น ม.2 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือในรูปแบบ STAD กับวิธีการสอนแบบปกติ ข้อดี เนื้อหาน่าสนใจ ข้อปรับปรุง ตัวอักษรค่อนข้างใหญ่ ทำใช้ชนขอบ ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน 1.ขนาดตัวอักษร 2 2.สีตัวอักษร 2 3.การออกแบบพื้นหลัง 2 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3 5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2 9.สรุปผลการประเมิน รวม 2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 15. ผู้นำเสนอ นางสาวเกศกนก ศรีมณีรัตน์ ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อดี การนำเสนอสไลด์น่าสนใจ ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน 1.ขนาดตัวอักษร 3 2.สีตัวอักษร 2 3.การออกแบบพื้นหลัง 3 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3 5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2 9.สรุปผลการประเมิน รวม 3 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 16. ผู้นำเสนอ นายเชาวฤทธิ์ จันฤาชัย ชื่อเรื่อง การพัฒนาการอ่านและการเรียนแจกลูกสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ข้อดี
ข้อปรับปรุง สีสไลด์กับตัวอักษรกลืนกันทำให้อ่านไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน 1.ขนาดตัวอักษร 2 2.สีตัวอักษร 2 3.การออกแบบพื้นหลัง 2 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 3 5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2 9.สรุปผลการประเมิน รวม 3 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 17. ผู้นำเสนอ นางฉวีวรรณ กุดหอม ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานกลุ่มวิชาดนตรีไทย โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือชั้น ม. 1 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพท.ราชบุรี เขต 2 ข้อดี เนื้อหาน่าสนใจ ข้อปรับปรุง บางสไลด์ตัวอักษรเยอะเกินไป ,สีตัวอักษรหลากหลายสีเกินไป ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน 1.ขนาดตัวอักษร 2 2.สีตัวอักษร 2 3.การออกแบบพื้นหลัง 2 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 2 5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2 9.สรุปผลการประเมิน รวม 2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 18. ผู้นำเสนอ นางรัชฎาภรณ์ ปัญญาวงษ์ ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา……. ข้อดี เนื้อหาน่าสนใจ ข้อปรับปรุง สีตัวอักษรมีขนาดเล็กและหลากหลายสีเกินไป ,บางสไลด์ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน 1.ขนาดตัวอักษร 2 2.สีตัวอักษร 2 3.การออกแบบพื้นหลัง 2 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 2 5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2 9.สรุปผลการประเมิน รวม 2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 19. ผู้นำเสนอ นางสาวสุทัสษา บุพศิริ ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางรูปภาพของเด็กปฐมวัยโดยการเล่านิทานประกอบหุ่น และการเล่านิทานบรรยายรูปภาพ ข้อดี เนื้อหาน่าสนใจ ข้อปรับปรุง สีตัวอักษรบางสไลด์กลมกลืนกับฉากหลัง ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน 1.ขนาดตัวอักษร 2 2.สีตัวอักษร 2 3.การออกแบบพื้นหลัง 2 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 2 5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2 9.สรุปผลการประเมิน รวม 2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 20. ผู้นำเสนอ นางอินอ้อย ชัยลา ชื่อเรื่อง การสร้างโปรแกรมมัลติมีเดีย เรื่องการผลิตบทเรียนช่วยสอน สำหรับครูประถมศึกษา สังกัดสำนัหงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ข้อดี การนำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ข้อปรับปรุง สีพื้นหลังบางสไลด์ดูแล้วไม่สบายตา ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 ) เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน 1.ขนาดตัวอักษร 2 2.สีตัวอักษร 3 3.การออกแบบพื้นหลัง 2 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 2 5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 3 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่ 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ การพูด การออกเสียง เหมาะสมหรือไม่ 3 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี 2 9.สรุปผลการประเมิน รวม 3 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////