อนุทิน 106278 - อนุธิดา

อนุธิดา

ผู้นำเสนอ  นางสาวรังรอง   วภักดิ์เพชร

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ

ข้อดี งานวิจัยที่นำเสนอน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง ควรตัดเนื้อหาให้น้อยลงกว่านี้ เพราะเนื้อหาที่นำมาเสนอมันยาวไป

ข้อเสนอแนะ ควรปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่กว่านี้

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

  1. [email protected]  อาจารย์

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

/

 

2

สีตัวอักษร

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพป   ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

/

 

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

 สรุปผลการประเมิน

 

/

 

รวม

 

16

 

 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2)  (มาก 3 )

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  = 2

 

 

 

ผู้นำเสนอ  นายไพฑูรย์ เขียวรัตน์

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวไตรสิกขา เพื่อส่งเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อดี ผู้นำเสนอนำเสนอน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง  พื้นหลังมันเป็นรูปภาพชัดเกินไปทำให้ตัวหนังไม่ชัด

ข้อเสนอแนะ  ควรตัดเนื้อหาให้น้อยกว่านี้ และพูดให้ช้ากว่านี้เพราะเร็วเกินไป

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

  1. [email protected]  อาจารย์

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

/

 

2

สีตัวอักษร

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพป   ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

 

/

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

 

/

7

 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

/

 

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

 สรุปผลการประเมิน

 

/

 

รวม

 

17

 

 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2)  (มาก 3 )

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  = 2.1

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ  นางดาระณี ภูนิคม

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและการทำแบบโครงการ

 ข้อดี ผู้นำเสนอนำเสนอน่าสนใจ เสียงดัง ฟังชัด

ข้อปรับปรุง  พื้นหลังมันเป็นรูปภาพชัดเกินไปทำให้ตัวหนังไม่ชัด

ข้อเสนอแนะ  ควรตัดเนื้อหาให้น้อยกว่านี้

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

  1. [email protected]  อาจารย์

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวอักษร

 

 

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4

ภาพป   ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

 

/

7

 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

/

 

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

 สรุปผลการประเมิน

 

/

 

รวม

 

20

 

 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2)  (มาก 3 )

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  = 2.5

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ  นายสว่าง พิมพิชัย

ชื่อเรื่อง  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ข้อดี ผู้นำเสนอนำเสนอน่าสนใจ พื้นหลังสวยดี ตัวหนังสือขนาดพอดี

ข้อปรับปรุง  ตัวหนังสือไม่ควรมีลูกเล่นการปรากฏตัวหนังสือ

ข้อเสนอแนะ  ควรนำเสนอให้น่าสนใจกว่านี้

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

  1. [email protected]  อาจารย์

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวอักษร

 

 

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4

ภาพป   ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

/

 

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

 สรุปผลการประเมิน

 

/

 

รวม

 

19

 

 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2)  (มาก 3 )

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  = 2.3

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ  นางสาวพรทิพย์ อาจวิจัย

ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับการสอนแบบปกติ

ข้อดี ผู้นำเสนอนำเสนอน่าสนใจ พื้นหลังสวยดี ตัวหนังสือขนาดพอดี

ข้อปรับปรุง  ควรพูดให้ช้ากว่านี้ ฟังไม่ทัน

ข้อเสนอแนะ  สีตัวหนังสือควรให้สีตัวตัวกันและเป็นแนวเดียวกัน

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

  1. [email protected]  อาจารย์

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวอักษร

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพป   ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

/

 

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

 สรุปผลการประเมิน

 

/

 

รวม

 

17

 

 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2)  (มาก 3 )

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  = 2.1

 

 

 

ผู้นำเสนอ  นางสาวธัญญารัตน์  แสนคำ

ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนจากวีดีทัศน์แบบปฎิสัมพันธ์กับการสอนแบบปกติ เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อดี ผู้นำเสนอนำเสนอน่าสนใจ พื้นหลังสวยดี ตัวหนังสือขนาดพอดี

ข้อปรับปรุง  ควรพูดให้ช้ากว่านี้ ฟังไม่ทัน

ข้อเสนอแนะ  สีตัวหนังสือควรให้สีตัวตัวกันและเป็นแนวเดียวกัน

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

  1. [email protected]  อาจารย์

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวอักษร

 

 

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4

ภาพป   ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

/

 

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

 สรุปผลการประเมิน

 

/

 

รวม

 

19

 

 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2)  (มาก 3 )

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  = 2.3

 

 

 

 

เขียน 31 Mar 2012 @ 09:16 ()


ความเห็น (0)