อนุทิน 106274 - ธัญญรัตน์

ผู้ส่งผลประเมิน  นางสาวธัญญรัตน์  แสนคำ  55421231123 สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ผู้นำเสนอ  รังรอง  วภักดิ์เพชร  55421231104
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ข้อดี  ข้อมูลชัดเจน
ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือบทนำเยอะเกินไป
ข้อเสนอแนะ ควรนำเสนอเฉพาะหัวข้อหลัก
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)
1.ขนาดตัวอักษร 2
2.สีตัวอักษร 2
3.การออกแบบพื้นหลัง 2
4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3
5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1
6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2
7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2
8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2
9.สรุปผลการประเมิน 16 คะแนน
ส่งเมล [email protected]

ผู้นำเสนอ  นายไพฑูรย์  เขียวรัตน์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อดี  เนื้อหากระชับชัดเจนดี
ข้อปรับปรุง สีพื้นหลังดูอึมครึมจนเกินไป
ข้อเสนอแนะ  -
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)
1.ขนาดตัวอักษร 2
2.สีตัวอักษร 2
3.การออกแบบพื้นหลัง 2
4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2
5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1
6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2
7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2
8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2
9.สรุปผลการประเมิน 15 คะแนน
ส่งเมล [email protected]

ผู้นำเสนอ นางดาระณี  ภูนิคม 55421231121
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและการทำโครงงาน
ข้อดี สีตัวอักษรบ่งบอกแต่ละหัวข้อชัดเจน
ข้อปรับปรุง ตัวการ์ตูนที่ไม่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ การใช้เส้นโยงหัวข้อควรขึ้นมาพร้อมกับหัวข้อเลย
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)
1.ขนาดตัวอักษร 3
2.สีตัวอักษร 3
3.การออกแบบพื้นหลัง 3
4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3
5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1
6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 3
7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3
8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2
9.สรุปผลการประเมิน 21 คะแนน
ส่งเมล [email protected]

ผู้นำเสนอ นายสว่าง พิมพิชัย เลขที่ 7
ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์กับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อดี สีตัวอักษรมีความหลากหลายดี
ข้อปรับปรุง ตัวการ์ตูนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องควรนำออก
ข้อเสนอแนะ ตัวอักษรเยอะเกินไป
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)
1.ขนาดตัวอักษร 2
2.สีตัวอักษร 3
3.การออกแบบพื้นหลัง 2
4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2
5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1
6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 3
7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3
8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 3
9.สรุปผลการประเมิน 19 คะแนน
ส่งเมล [email protected]
ผู้นำเสนอ นางสาวพรทิพย์  อาจวิชัย
ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านความคิดอย่ามีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ กับการสอนปกติ
ข้อดี ชัดเจนเรื่องตัวแปร
ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือติดกันทำให้อ่านยาก
ข้อเสนอแนะ พื้นหลังอึมครึมเกินไป
สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)
1.ขนาดตัวอักษร 2
2.สีตัวอักษร 2
3.การออกแบบพื้นหลัง 2
4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2
5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 2
6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2
7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2
8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2
9.สรุปผลการประเมิน 16 คะแนน
ส่งเมล [email protected]

 

 

 

เขียน 31 Mar 2012 @ 08:53 () แก้ไข 31 Mar 2012 @ 11:55, ()


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

ผู้ส่งผลประเมิน นางสาวธัญญรัตน์ แสนคำ 55421231123 สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ผู้นำเสนอ นางดวงฤดี แก้วเสถียร 55421231108

ชื่อเรื่อง ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการนำเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟฟิกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อดี การใช้เทคนิคเชื่อมระหว่างประโยค

ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือเล็กไป ฉากพื้นหลังเข้มกลมกลืนตัวหนังสือทำให้อ่านยาก

ข้อเสนอแนะ เปลี่ยนสีฉากหลังให้สว่าง

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร 1

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 1

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 3

9.สรุปผลการประเมิน ..17... คะแนน

ส่งเมล [email protected]

ผู้นำเสนอ นางสุภาภรณ์ น้อยทรงค์

ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 3

ข้อดี รายละเอียดดี

ข้อปรับปรุง สีพื้นกับสีตัวอักษรเข้มเหมือนกันทำให้อ่านยาก

ข้อเสนอแนะ สีพื้นควรเป็นสีสว่าง

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร 3

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 1

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน ..15.. คะแนน

ส่งเมล [email protected]

เขียนเมื่อ 

ผู้นำเสนอ ปราณี กุลมิน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมโครงงานทางวิทยาศาสตร์

ข้อดี รายละเอียดชัดเจนดี ตัวหนังสือขนาดพอดี

ข้อปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร 3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 1

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 2

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน ..18.... คะแนน

เขียนเมื่อ 

ผู้นำเสนอ นางอรัญญา ช่วยวัฒนะ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบทักษะ

ข้อดี พื้นหลังเหมาะสมดี

ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือเยอะเกินไป

ข้อเสนอแนะ ควรลดประโยคลง ให้ตัวอักษรเพิ่ม

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร 2

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 2

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน ...19... คะแนน

เขียนเมื่อ 

ผู้นำเสนอ นางกุลกนก เสียงล้ำ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี ตัวหนังสือชัดเจน พื้นหลังสอดคล้อง

ข้อปรับปรุง สีเยอะเกินไป

ข้อเสนอแนะ ควรใช้สีไม่เกิน 3 สี ต่อ 1 เฟรม

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 2

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน ..18.... คะแนน

เขียนเมื่อ 

ผู้นำเสนอ นางดุษฎี เหลาแหลม

ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ

ข้อดี สีสันสดใสดี

ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือเยอะเกินไป

ข้อเสนอแนะ ลดประโยคหรือเพิ่มสไลด์อย่าให้ล้นเฟรม

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร 3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 2

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 2

9.สรุปผลการประเมิน ...19... คะแนน

เขียนเมื่อ 

ผู้นำเสนอ นางสาวศิราณี กลางประพันธ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกปฏิบัติชุดการเรียนรู้ เพื่อปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึม สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

ข้อดี รายละเอียนดีมาก

ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือบางเฟรมเล็กเกินไป

ข้อเสนอแนะ ควรเลือกแบบตัวอักษรให้อ่านง่ายกว่านี้

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร 3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 3

9.สรุปผลการประเมิน ..23.... คะแนน

เขียนเมื่อ 

ผู้นำเสนอ นางวิไลภรณ์ วรรณวิจิตร

ชื่อเรื่อง การฝึกบริหารจิตตามวิธีของโยคะที่มีผลต่อการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ ในการวาดรูประบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี พื้นหังหลากหลายดี

ข้อปรับปรุง ตัวอักษรเล็ก บางตัวตัวอักษรคนละแบบทำให้ดูโดด

ข้อเสนอแนะ ควรใช้ตัวหนาเพิ่มเพิ่มมิติให้ดูชัดขึ้น

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 3

9.สรุปผลการประเมิน ...20... คะแนน

เขียนเมื่อ 

ผู้นำเสนอ นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่4 โดยการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI

ข้อดี พื้นหลังสว่างดี

ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือเยอะเกินไป

ข้อเสนอแนะ ลดประโยคแล้วเป็นการอธิบายแทนหากเนื้อหาเยอะเกินไป

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม(น้อย1) (ปานกลาง2) (มาก3)

1.ขนาดตัวอักษร 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี) 3

9.สรุปผลการประเมิน ...19... คะแนน