อนุทิน 106256 - ณัฐพัชร์

  ติดต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การขยายผลต่อยอดเพื่อตำบลสุขภาวะ

เตรียมแกนนำ เตรียมข้อมูล เตรียมพื้นที่ เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ขององค์กรเครือข่าย โดยใช้กระบวนการตรวจเช็คต้นทุนศักยภาพแหล่งเรียนรู้ชุมชน ที่เรียกว่ากระบวนการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethonography Community Assessment Program : RECAP) โดย ทีม ศวช. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย กับองค์การอนามัยโลก
(ภาคีเครือข่าย : สปสช., สช., สสส., สธ., สวรส./สพช., WHO)

๒๙ มีนาคม-๑ เมษายน ๕๕
อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

  เขียน:  

ความเห็น (0)