อนุทิน 106217 - npa sisomphone phone soudthichak

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความรู้และพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชน กรณีศึกษา บ้านไผ่ทอง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

ผู้นำเสนอ : นางสาวศรัณย์พร  ศรีเบ็ญจา

ข้อดี : การออกแบบพื้นหลังและสีตัวอักษรชัดเจนดี และอธิบายได้อย่างละเอียด

ข้อเสีย : นิยามศัพท์เฉพาะยังไม่คลอบคลุม

ข้อเสนอแนะ : นิยามศัพท์เฉพาะน่าจะคลอบคลุมและมีความเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิด

ผลการประเมิน : ระดับ 3

เขียน 29 Mar 2012 @ 22:13 ()


ความเห็น (0)