อนุทิน 106214 - npa sisomphone phone soudthichak

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้กระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control) กรณีศึกษา ตำบลท่อมเหนือ อำเภอหนองท่อม จังหวัดกระบี่

ผู้นำเสนอ : นายสุนทร เทพปัญญา

ข้อดี : การนำเสนอพูดจาชัดเจน และอธิบายรายละเอียดได้ชัดเจน

ข้อเสีย : ไม่มีนิยามศัพท์เฉพาะ

ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มนิยามศัพท์ขึ้น

ผลการประเมิน : ระดับ 3

เขียน 29 Mar 2012 @ 22:11 ()


ความเห็น (0)