อนุทิน 106205 - ยูยินดี

  ติดต่อ

นานแล้วที่ผมห่างหาย...

วุ่นกับงานอื่น... จนว่างจากภาระการสอน

งานหัวหน้าวิชาการที่พยายามวางรากฐาน

การจัดระบบการวัดผลประเมินผลที่มีมาตรฐาน  เชื่อมั่นได้

การจัดหลักสูตรท่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด... ผู้เรียน

เป็นความพยายามอยู่

  เขียน:  

ความเห็น (0)