อนุทิน 106124 - นาง พัชนี บุญรักสงค์

บทคัดย่อ

 

เรื่อง  ผลการพัฒนาและการใช้หนังสือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง  พลังงานไฟฟ้า  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน  นางพัชนี  บุญรักสงค์

การพัฒนาและการใช้หนังสือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง  พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง  พลังงานไฟฟ้า  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทั้ง  7  เล่ม ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจหลังเรียน โดยใช้หนังสือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง  พลังงานไฟฟ้า  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และศึกษเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิทยาศาสตร์   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของหนังสือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง  พลังงานไฟฟ้า  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คือ  นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  32  คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2

ประชากรที่นำหนังสือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง  พลังงานไฟฟ้า  สำหรับนักเรียน     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ไปใช้ในการแก้ปัญหาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553  จำนวน  30  คน 

เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการศึกษาครั้งนี้  คือ  หนังสือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง       พลังงานไฟฟ้า  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบสอบถามเจตคติ

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง  พลังงานไฟฟ้า  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทั้ง  7  เล่ม  ใช้สูตร E1/E2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้  t – test for dependent samples        วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยหนังสือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง  พลังงานไฟฟ้า  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และเจตคติที่มีต่อวิทยาศาสตร์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)       

ผลการศึกษาพบว่า

1. ได้หนังสือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง  พลังงานไฟฟ้า  สำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพ  81.84/84.83  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  80/80  และ     เมื่อแยกเป็นเล่ม  7  เล่ม  ได้ประสิทธิภาพแต่ละเล่ม  ดังนี้

เล่มที่  1  มีประสิทธิภาพ  81.29/85.16

เล่มที่  2  มีประสิทธิภาพ  83.23/84.19

เล่มที่  3  มีประสิทธิภาพ  81.94/84.84

เล่มที่  4  มีประสิทธิภาพ  80.32/84.84

เล่มที่  5  มีประสิทธิภาพ  81.61/84.52

เล่มที่  6  มีประสิทธิภาพ  80.97/84.84

เล่มที่  7  มีประสิทธิภาพ  82.90/85.48

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือ       เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง  พลังงานไฟฟ้า  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ หนังสือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง  พลังงานไฟฟ้า  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในภาพรวม  นักเรียน         มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  เกี่ยวกับการจัดภาพประกอบ  การตั้งชื่อเรื่องและชื่อตอนเหมาะสม  การจัดภาพประกอบสัมพันธ์กับเนื้อหา  อยู่ในระดับ  มากที่สุด รองลงมาคือการใช้เวลาเรียนที่เหมาะสมและมีเนื้อหาสาระเป็นพื้นฐานในการเรียนในชั้นสูงขึ้น  อยู่ในระดับ  มาก

                4. นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี  โดยมีความเชื่อมั่น   ว่าวิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันและช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  อยู่ในระดับ  ดีที่สุด  รองลงมาคือ  นักเรียนมีความสุขกับการได้เรียนวิทยาศาสตร์และมีความเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์ผูกพันกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา  อยู่ในระดับ  ดี     

 

 

 

เขียน 27 Mar 2012 @ 15:24 () แก้ไข 01 Apr 2012 @ 15:28, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เป็นนวัตกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองส่งผลให้ได้ความรู้ ทักษะ และเจตคติได้เป็นอย่างดี

เป็นนวัตกรรมใช้ในการเสริมบทเรียนได้

เขียนเมื่อ 

เป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่จะศึกษาด้วยตนเอง จะได้ความรู้และทักษะ