อนุทิน 106012 - srisombut apiwatchatchwan

นำเสนอโดย นายวัน พรหมราช เร่ือง การใช้ประโยชน์จากที่ดินท่ีรัฐเวนคืนจากประชาชน ข้อดี ข้อเสีย สีพื้นหลังมืด ตัวอักษรลวดลายและตัวเล๊ก ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงเร่ืองของการนำเสนอ สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ 2

เขียน 25 Mar 2012 @ 10:23 () แก้ไข 25 Mar 2012 @ 10:54, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นำเสนอโดย นายภาสกร แก้วแสน

ช่ือเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการลดนัำหนัก ของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฏีเผชิญความจริง

ข้อดี การนำเสนอดี ขนาดตัวอักษรชัดเจน

ข้อเสีย ........

ข้อปรับปรุง ควรใช้สีพื้นหลังที่มีความสว่าง

สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3