อนุทิน 106012 - srisombut apiwatchatchwan

  ติดต่อ

นำเสนอโดย นายวัน พรหมราช เร่ือง การใช้ประโยชน์จากที่ดินท่ีรัฐเวนคืนจากประชาชน ข้อดี ข้อเสีย สีพื้นหลังมืด ตัวอักษรลวดลายและตัวเล๊ก ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงเร่ืองของการนำเสนอ สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ 2

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

นำเสนอโดย นายภาสกร แก้วแสน

ช่ือเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการลดนัำหนัก ของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฏีเผชิญความจริง

ข้อดี การนำเสนอดี ขนาดตัวอักษรชัดเจน

ข้อเสีย ........

ข้อปรับปรุง ควรใช้สีพื้นหลังที่มีความสว่าง

สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3