อนุทิน 105989 - Mr. NBCA Bounnhot ยอด NAMSENA

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ: แก้วนคร วอรสาร ชื่อเรื่อง: การประเมีนผลการดำเนีนงานกองทุนหมู่บ้านและชูมชนเมืองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ข้อดี: การนำเสนอดี การออกเสียงการบรรยายดี แฟลมและเนื้อหาตัวหนังสือเหมาะสม ข้อเสีย:การจัดหน้าแฟลมยังมืด ข้อเสนอแนะ: สรุปผลการประเมิณ: ระดับ ปานกลาง

  เขียน:  

ความเห็น (0)