อนุทิน 105989 - Mr. NBCA Bounnhot ยอด NAMSENA

ผู้นำเสนอ: แก้วนคร วอรสาร ชื่อเรื่อง: การประเมีนผลการดำเนีนงานกองทุนหมู่บ้านและชูมชนเมืองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ข้อดี: การนำเสนอดี การออกเสียงการบรรยายดี แฟลมและเนื้อหาตัวหนังสือเหมาะสม ข้อเสีย:การจัดหน้าแฟลมยังมืด ข้อเสนอแนะ: สรุปผลการประเมิณ: ระดับ ปานกลาง

เขียน 25 Mar 2012 @ 09:52 ()


ความเห็น (0)