อนุทิน 105949 - พรทิพย์

พรทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อผู้นำเสนอ : รังรอง วภักดิ์เพชร ชื่อเรื่องที่นำเสนอ : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ข้อดี :
ข้อปรับปรุง : ตัวหนังสือเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้น สีตัวหนังสือให้ตัดกับสีพื้นหลัง ไม่ควรแทรกภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง เนื้อหาเยอะเกินไป
ข้อเสนอแนะ : สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 1 2.สีตัวอักษร 2 3.การออกแบบพื้นหลัง 2 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2 5.เสียงประกอบ 1 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1 9.สรุปผลการประเมิน 2

[email protected]ahoo.com

ชื่อผู้นำเสนอ : ไพฑูรย์ เขียวรัตน์ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ : การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ข้อดี :
ข้อปรับปรุง : แทรกภาพไม่เหมาะสม ฉากหลังเด่นกว่าตัวหนังสือ ข้อเสนอแนะ : สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2 2.สีตัวอักษร 3 3.การออกแบบพื้นหลัง 2 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 3 5.เสียงประกอบ 1 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 2 9.สรุปผลการประเมิน 2 ชื่อผู้นำเสนอ : นางดาระณี ภูนิคม ชื่อเรื่องที่นำเสนอ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและการทำโครงงาน ข้อดี : ตัวหนังสือชัดเจน ขนาดเหมาะสม ข้อปรับปรุง : ข้อเสนอแนะ : สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3 2.สีตัวอักษร 2 3.การออกแบบพื้นหลัง 2 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2 5.เสียงประกอบ 1 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 2 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 9.สรุปผลการประเมิน 2

ชื่อผู้นำเสนอ : สว่าง พิมพิชัย ชื่อเรื่องที่นำเสนอ : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เกษตรอินทรีย์กับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ข้อดี : ตัวหนังสือชัดเจน ข้อปรับปรุง : ควรนำเสนอให้ตัวหนังสือเข้ามาพร้อมกัน ไม่ต้องรอ ข้อเสนอแนะ : สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3 2.สีตัวอักษร 3 3.การออกแบบพื้นหลัง 2 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2 5.เสียงประกอบ 1 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 2 9.สรุปผลการประเมิน 2

ชื่อผู้นำเสนอ : นางสาวธัญญรัตน์ แสนคำ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนจากวีดีทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนปกติ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อดี : ตัวหนังสือขนาดเหมาะสม ข้อปรับปรุง : พื้นหลังควรใช้แบบเดียวกัน แทรกภาพไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะ : สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) :

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3 2.สีตัวอักษร 3 3.การออกแบบพื้นหลัง 2 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2 5.เสียงประกอบ 1 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 2 9.สรุปผลการประเมิน 2

เขียน 24 Mar 2012 @ 12:07 () แก้ไข 31 Mar 2012 @ 12:00, ()


ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ : ดวงฤดี แก้วเสถียร

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ : ผลของการใช้ผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการนำเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟฟิกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อดี : พูดช้า ฟังง่าย

ข้อปรับปรุง : ตัวหนังสือเล็กไป ฉากหลังกับตัวหนังสือค่อนข้างจะกลมกลืนในบางเฟรม

ข้อเสนอแนะ :

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 1

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ : สุภาภรณ์ น้อยทรงค์

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

ข้อดี : พูดช้า ฟังง่าย

ข้อปรับปรุง : ฉากหลังกับตัวหนังสือค่อนข้างจะกลมกลืนในบางเฟรม

ข้อเสนอแนะ :

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ : ปราณี กุลมิน

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้อดี : พูดชัดเจน ฟังง่าย ตัวหนังสือดูง่าย

ข้อปรับปรุง :

ข้อเสนอแนะ :

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 3

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 3

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ : นางอรัญญา ช่วยวัฒนะ

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ : การพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั่้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ข้อดี : พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง : ตัวหนังสือเล็กในบางเฟรม ฉากหลังกับตัวหนังสือค่อนข้างกลมกลืน ในบางเฟรม

ข้อเสนอแนะ :

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ : นางกุลกนก เสียงล้ำ

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี : ตัวหนังสือชัดเจน

ข้อปรับปรุง : เฟรมหลากหลาย ไม่เป็นแบบเดียวกัน ตัวหนังสือเล็ก

ข้อเสนอแนะ :

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ : นางดุษฎี เหลาแหลม

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติกับการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทางการเรียนจากการสืบเสาะหาความรู้

ข้อดี :

ข้อปรับปรุง : ตัวหนังสือเยอะเกินไปจนล้นเฟรม

ข้อเสนอแนะ :

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 2

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ : นางสาวศิราณี กลางประพันธ์

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกปฏิบัติชุดการจัดการเรียนรู้ เพื่อปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึม สำหรับนักศึกษา สาขา

ข้อดี : ตัวหนังสือชัดเจน ดูง่าย

ข้อปรับปรุง : บางเฟรมฉากหลังกับตัวหนังสือกลมกลืน อ่านลำบาก

ข้อเสนอแนะ :

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 3

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 3

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ : นางวิลัยพร วรรณวิจิตร

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ : การฝึกบริหารจิตตามวิธีของโยคะที่มีต่อผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการวาดรูประบายสี ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี :

ข้อปรับปรุง : สีตัวหนังสือกลมกลืนกับฉากหลังในบางเฟรม

ข้อเสนอแนะ :

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ : นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ : การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องตรรกศาสตร์ ชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI

ข้อดี : ตัวหนังสือคมชัดดี

ข้อปรับปรุง : ตัวหนังสือเล็กเกินไป เบลอในบางเฟรม

ข้อเสนอแนะ :

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน