อนุทิน 105948 - นาง สุวรรณี สิมลา

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวธัญญรัตน์ แสนคำ

2.ชือเรื่องที่นำเสนอ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนจากวิดีทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนแบบปกติ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 3.ข้อดี ออกแบบได้ดี

 4.ข้อปรับปรุง เนื้อหาควรเพิ่ม

 5.ข้อเสนอแนะ

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

7.ขนาดตัวอักษร 2

8.สีตัวอักษร

 9.การออกแบบพื้นหลัง
ภาพพื้นหลังควรให้มีสีสันโทนเดียวกัน

 10.ภาพประกอบ 2

11.เสียงประกอบ 2

12.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค1

 13.วิธีการนำเสนอ powerpoint  2

 14.เทคนิคพิเศษอื่น   1

เขียน 24 Mar 2012 @ 12:05 () แก้ไข 31 Mar 2012 @ 09:34, ()


ความเห็น (0)