อนุทิน 105945 - นาง สุวรรณี สิมลา

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย

2.ชือเรื่องที่นำเสนอ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ กับการสอนปกติ

3.ข้อดี

4.ข้อปรับปรุง

5.ข้อเสนอแนะ

 6.สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

7.ขนาดตัวอักษร 2

8.สีตัวอักษร2

9.การออกแบบพื้นหลัง 2

 10.ภาพประกอบ 2

 11.เสียงประกอบ0

12.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 1

 13.วิธีการนำเสนอ powerpoint 2

 14.เทคนิคพิเศษอื่น 1

เขียน 24 Mar 2012 @ 11:37 () แก้ไข 01 Apr 2012 @ 09:25, ()


ความเห็น (0)