อนุทิน 105944 - นาง สุวรรณี สิมลา

1.ชื่อผู้นำเสนอ นายสว่าง พิมพิชัย

2.ชือเรื่องที่นำเสนอ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อินทรีย์กับวิถีแบบพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3.ข้อดี เทคนิคการนำเสนอ

4.ข้อปรับปรุง  ใช้ภาษาไม่เป็นทางการ

5.ข้อเสนอแนะ ควรใช้ภาษาเป้นทางการ

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

7.ขนาดตัวอักษร  2

8.สีตัวอักษร  2

 9.การออกแบบพื้นหลัง  2

10.ภาพประกอบ  1

 11.เสียงประกอบ  1

 12.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  1

 13.วิธีการนำเสนอ powerpoint  2

 14.เทคนิคพิเศษอื่น  1

เขียน 24 Mar 2012 @ 10:48 () แก้ไข 31 Mar 2012 @ 09:36, ()


ความเห็น (0)