อนุทิน 105942 - นาง สุวรรณี สิมลา

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางดารณี ภูนิคม

2.ชือเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและการทำโครงงาน

3.ข้อดี

4.ข้อปรับปรุง

5.ข้อเสนอแนะ

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

7.ขนาดตัวอักษร 2

8.สีตัวอักษร 2

9.การออกแบบพื้นหลัง 2

10.ภาพประกอบ  2

11.เสียงประกอบ 1

12.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  2

13.วิธีการนำเสนอ powerpoint 2

14.เทคนิคพิเศษอื่น 1

เขียน 24 Mar 2012 @ 10:37 () แก้ไข 01 Apr 2012 @ 09:37, ()


ความเห็น (0)