อนุทิน 105939 - อรัญญา

อรัญญา

1.ชื่อผู้นำเสนอ   นางสาวรังรอง  วรภักดิ์เพชร

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี  เนื้อหาข้อมูลชัดเจน

ข้อปรับปรุง  เนื้อหามากเกินไป

ข้อเสนอแนะ  ควรนำเฉพาะเนื้อหาหลักๆของงานวิจัยมานำเสนอ

สรุปผลการประเมิน    น้อย ระดับ (1 )  ปานกลาง ระดับ (2)  มาก ระดับ (3)

ขนาดตัวอักษร  2

สีตัวอักษร  3

การออกแบบพื้นหลัง  2

ภาพประกอบ  3

เสียงประกอบ  1

เทคนิคการเคลื่อนไหว ระหว่างประโยค 2

วิธีการนำเสนอ power  poirt 2

เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

ส่งเมล์ไปที่ [email protected]

2.ชื่อผู้นำเสนอ   นายไพฑูรย์  เขียวรัตน์

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ  การพัฒนาโปรแกรมการฝึกการอบรมตามแนวทางไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อดี  เนื้อหาข้อมูลชัดเจน

ข้อปรับปรุง  นำเสนอเนื้อหาเร็วเกินไป

ข้อเสนอแนะ  ควรนำเสนออย่างปกติไม่เร็วเกินไป

สรุปผลการประเมิน    น้อย ระดับ (1 )  ปานกลาง ระดับ (2)  มาก ระดับ (3)

ขนาดตัวอักษร  3

สีตัวอักษร  3

การออกแบบพื้นหลัง  2

ภาพประกอบ  3

เสียงประกอบ  1

เทคนิคการเคลื่อนไหว ระหว่างประโยค 3

วิธีการนำเสนอ power  poirt 3

เทคนิคพิเศษอื่นๆ 2

ส่งเมล์ไปที่ [email protected]

3.ชื่อผู้นำเสนอ   นางสาวรังรอง  วรภักดิ์เพชร

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี  เนื้อหาข้อมูลชัดเจน

ข้อปรับปรุง  เนื้อหามากเกินไป

ข้อเสนอแนะ  ควรนำเฉพาะเนื้อหาหลักๆของงานวิจัยมานำเสนอ

สรุปผลการประเมิน    น้อย ระดับ (1 )  ปานกลาง ระดับ (2)  มาก ระดับ (3)

ขนาดตัวอักษร  2

สีตัวอักษร  3

การออกแบบพื้นหลัง  2

ภาพประกอบ  3

เสียงประกอบ  1

เทคนิคการเคลื่อนไหว ระหว่างประโยค 2

วิธีการนำเสนอ power  poirt 2

เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

ส่งเมล์ไปที่ [email protected]

4.ชื่อผู้นำเสนอ   นายไพฑูรย์  เขียวรัต

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ  การพัฒนาโปรแกรมการฝึกการอบรมตามแนวทางไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อดี  เนื้อหาข้อมูลชัดเจน

ข้อปรับปรุง  นำเสนอเนื้อหาเร็วเกินไป

ข้อเสนอแนะ  ควรนำเสนออย่างปกติไม่เร็วเกินไป

สรุปผลการประเมิน    น้อย ระดับ (1 )  ปานกลาง ระดับ (2)  มาก ระดับ (3)

ขนาดตัวอักษร  3

สีตัวอักษร  3

การออกแบบพื้นหลัง  2

ภาพประกอบ  3

เสียงประกอบ  1

เทคนิคการเคลื่อนไหว ระหว่างประโยค 3

วิธีการนำเสนอ power  poirt 3

เทคนิคพิเศษอื่นๆ 2

ส่งเมล์ไปที่ [email protected]

5.ชื่อผู้นำเสนอ   นางสาวพรทิพย์   อาจวิชัย

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่้เรียนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการเรียนแบบแผนผังมโนมติกับการสอนแบบปกติ

ข้อดี  เนื้อหาข้อมูลชัดเจน

ข้อปรับปรุง  เนื้อหามากเกินไป

ข้อเสนอแนะ  ควรนำเฉพาะเนื้อหาหลักๆของงานวิจัยมานำเสนอ

สรุปผลการประเมิน    น้อย ระดับ (1 )  ปานกลาง ระดับ (2)  มาก ระดับ (3)

ขนาดตัวอักษร  3

สีตัวอักษร  3

การออกแบบพื้นหลัง  2

ภาพประกอบ  2

เสียงประกอบ  1

เทคนิคการเคลื่อนไหว ระหว่างประโยค 3

วิธีการนำเสนอ power  poirt 3

เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

สรุปผลการประเมิน 

ส่งเมล์ไปที่ [email protected]

6.ชื่อผู้นำเสนอ   นางสาวธัญญรัตน์  แสนคำ

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ  การพัฒนาโปรแกรมการฝึกการอบรมตามแนวทางไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อดี  เนื้อหาข้อมูลชัดเจน

ข้อปรับปรุง  นำเสนอเนื้อหาเร็วเกินไป

ข้อเสนอแนะ  ควรนำเสนออย่างปกติไม่เร็วเกินไป

สรุปผลการประเมิน    น้อย ระดับ (1 )  ปานกลาง ระดับ (2)  มาก ระดับ (3)

ขนาดตัวอักษร  3

สีตัวอักษร  3

การออกแบบพื้นหลัง  2

ภาพประกอบ  3

เสียงประกอบ  1

เทคนิคการเคลื่อนไหว ระหว่างประโยค 3

วิธีการนำเสนอ power  poirt 3

เทคนิคพิเศษอื่นๆ 2

ส่งเมล์ไปที่ [email protected]

7.ชื่อผู้นำเสนอ   นางสาวรังรอง  วรภักดิ์เพชร

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี  เนื้อหาข้อมูลชัดเจน

ข้อปรับปรุง  เนื้อหามากเกินไป

ข้อเสนอแนะ  ควรนำเฉพาะเนื้อหาหลักๆของงานวิจัยมานำเสนอ

สรุปผลการประเมิน    น้อย ระดับ (1 )  ปานกลาง ระดับ (2)  มาก ระดับ (3)

ขนาดตัวอักษร  2

สีตัวอักษร  3

การออกแบบพื้นหลัง  2

ภาพประกอบ  3

เสียงประกอบ  1

เทคนิคการเคลื่อนไหว ระหว่างประโยค 2

วิธีการนำเสนอ power  poirt 2

เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

ส่งเมล์ไปที่ [email protected]

8.ชื่อผู้นำเสนอ   นายไพฑูรย์  เขียวรัตน์

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ  การพัฒนาโปรแกรมการฝึกการอบรมตามแนวทางไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อดี  เนื้อหาข้อมูลชัดเจน

ข้อปรับปรุง  นำเสนอเนื้อหาเร็วเกินไป

ข้อเสนอแนะ  ควรนำเสนออย่างปกติไม่เร็วเกินไป

สรุปผลการประเมิน    น้อย ระดับ (1 )  ปานกลาง ระดับ (2)  มาก ระดับ (3)

ขนาดตัวอักษร  3

สีตัวอักษร  3

การออกแบบพื้นหลัง  2

ภาพประกอบ  3

เสียงประกอบ  1

เทคนิคการเคลื่อนไหว ระหว่างประโยค 3

วิธีการนำเสนอ power  poirt 3

เทคนิคพิเศษอื่นๆ 2

ส่งเมล์ไปที่ [email protected]

 

 

เขียน 24 Mar 2012 @ 09:34 () แก้ไข 10 Apr 2012 @ 16:44, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

บทความ “ การพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ” งานวิจัย ของคุณละมุล จันทร์แป้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2553

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ เป็นตัวชี้นำสังคม ผู้ได้รับการศึกษาจึงเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550- 2554 ) ได้มุ่งพัฒนาคน เน้นคนเป็นศูนย์กลางหรือจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาต้องใช้ภาษาเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด สำหรับภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้วิชาภาษาไทย มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการเขียน เพราะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่นๆการเรียนในระดับพื้นฐานจะเน้นในด้านการอ่าน การเขียน ให้ถูกต้อง แม่นยำในหลักเกณฑ์ ได้แก่ การสะกดคำ 

ไตรยางค์ การผันวรรณยุกต์ คำควบกล้ำ อักษรนำ เป็นต้น

การแจกลูกสะกดคำ มีความสำคัญมาก เพราะการแจกลูกคำถูกต้อง จะทำให้อ่านหนังสือออก และเขียนหนังสือได้ แต่ต้องอาศัยการฝึก กระทำบ่อย ๆ โดยใช้แบบฝึกสะกดคำ  แบบฝึกเป็นเทคนิคการสอนที่สนุก การให้นักเรียนทำแบบฝึกมาก ๆ จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการ ทางการเรียนรู้ในเนื้อหา วิชาได้ดีขึ้น ผลการวิจัย พบว่าการใช้แบบฝึกการสะกดและแจกลูกสะกดคำ ทำให้คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง  จากสภาพปัญหา คุณละมุล จันทร์แป้น จึงสนใจที่จะทำการวิจัยเรื่องนี้ เพื่อที่จะพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน แจกลูกสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะ และสร้างความตระหนักให้นักเรียนเรื่องการอ่านและการเขียนที่ถูกต้อง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเลิงแฝกหนองแวง อำเภอกุดรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  จำนวนนักเรียน 19 คน  ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ วิชาภาษาไทย จำนวน 9 ชุด ชุดละ 5 แบบฝึกย่อย 
ผลการวิจัย ปรากฏว่าแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.04 / 87.37 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7391 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน ร้อยละ 73.91  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก