อนุทิน 105785 - ครูบาบินก้าว

หากพลังสำนึกดีของสังคมต่างมีพัฒนาการในความเป็นคนตรงแห่งตนได้ทั้งต่อหน้าและลับหลังมากขึ้น...สังคมก็จักเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นได้ว่า สังคม บ้านเมือง แผ่นดิน ย่อมได้รับความคุ้มครอง - เกิดความสงบ อย่างมั่นคง

แต่เพราะพลังสำนึกดีเริ่มจากปัจเจกบุคคลในสังคมที่เกิดมีอยู่นั้น ยังมีพลังร่วม ยังมีมวลที่น้อยมาก ทุกหย่อมหญ้าของแผ่นดินจึงเต็มไปด้วยปัญหา

จึงถึงเวลาที่แต่ละท่าน แต่ละคน จักต้องหันมาทบทวนตนเอง ตรวจตนเอง และทำความตั้งใจ...ในส่วนใดที่ทำได้ดี พึงรักษา พัฒนาให้มั่นคงไว้ ส่วนใดบกพร่อง ส่วนใดที่ยังร้าย ก็พึงตั้งใจแก้ไขเพื่อลดปริมาณลง จนกว่าจะค่อย ๆ หมดไปให้ได้เถิด...

เขียน 20 Mar 2012 @ 11:15 ()


ความเห็น (0)