อนุทิน 105771 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

"มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน มีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการแก้ปัญหา และมีจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม" อธิการบดี มอ.

เขียน 19 Mar 2012 @ 23:07 ()


ความเห็น (0)