อนุทิน #105771

"มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน มีศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการแก้ปัญหา และมีจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม" อธิการบดี มอ.

เขียน:

ความเห็น (0)