อนุทิน 105752 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๐๓. พรุ่งนี้จะไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชนผู้บริหารรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทางคุณเมตตาและคณะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งผมมักมีภาพว่าเธอเป็นทีมพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ได้ขอแรงให้ผมไปช่วยจัดเวทีให้แก่ชุมชนผู้บริหารรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยและรองคณบดี จากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย จำนวนกว่า ๑๓๐ คน

เวทีนี้จะจัด ๒ วัน เริ่มจากการให้แนวคิดและเรียนรู้ประสบการณ์กับ ดร.ปริญญา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้น อีกวันครึ่ง จะให้ผมจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาภาวะผู้นำแบบกลุ่มก้อนให้กับผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สิ่งที่ผมคงจะไปช่วยเสริมประสบการณ์ให้กับชาว มอ.ได้นั้น ก็คงจะเป็นเรื่องภาวะผู้นำในด้านที่ผมกับทีมมิดลได้เคยช่วยกันทำ โดยเฉพาะภาวะผู้นำในบริบทใหม่ๆ เช่น การนำจากข้างหลัง หรือการเรียนรู้ที่จะเล่นบทเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัตินำการเปลี่ยนแปลงดว้ยตนเอง การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มปฏิบัติและสายสนับสนุนในเชิงกระบวนการเรียนรู้และสื่อสารเพื่อบริหารการจัดการความเปลี่ยนแปลง การสะท้อนอัตลักษณ์องค์กรบนภาวะผู้นำปฏิบัติของปัจเจกที่มีนัยต่อการสื่อสารนำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และอีกหลายแง่มุมซึ่งจะเป็นการเติมมิติความเป็นชุมชนและวัฒนธรรมการทำงานเป็นกลุ่มแนวราบข้ามศาสตร์ข้ามสาขา เข้าไปในระบบการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร

ทั้งหมด ผมเตรียมไว้ว่าจะไม่ใช้วิธีบรรยาย แต่จะให้ประสบการณ์แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ของ มอ.โดยเป็นชุมชนปฏิบัติและเรียนรู้ตนเองจากกันและกันไปเลย  ได้ลองชิมลางการใช้วิถีชุมชนเติมเข้าสู่ภาวะผู้นำการบริหาร ซึ่งจะทำให้เป็นโอกาสได้นั่งคิด คุย และฟังกัน แล้วสร้างความหวัง ความบันดาลใจ สำหรับมองไปในอนาคตที่สะท้อนภาวะผู้นำของทุกคนออกจากใจมากที่สุด

การเตรียมกระบวนการดังกล่าว ทำให้ผมต้องเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลหลายอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปด้วย เลยได้ความรู้และเกิดความประทับใจหลายอย่างที่ไม่เคยทราบในรายละเอียดมาก่อน พอนั่งครุ่นคิดกับตนเอง ก็ได้สรุปบทเรียนไปด้วยว่า การบรรยายและการเป็นวิทยากรนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องไปช่วยให้ผู้อื่นเขาเรียนรู้เพื่อทำงานกันอย่างเดียว แต่ตนเองก็กลับได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางไปด้วย การต้องสอนนั้นจึงทำให้ได้การเรียนรู้อย่างยิ่ง ได้เรียนรู้สองสามต่อยิ่งกว่าการเป็นผู้เรียนโดยตรงเสียอีก

เขียน 19 Mar 2012 @ 19:00 () แก้ไข 19 Mar 2012 @ 19:52, ()


ความเห็น (1)

ขอไปเป็นลูกศิษย์ด้วยคนค่ะอาจารย์ :)