อนุทิน 105689 - กิรอัชฌา

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ ทองสา ศรีสมบัติ ชื่อเรื่อง การบรหิารจัดการกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาชุมชนวัดศรีโคมตำบลพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ข้อดี เนื้อหาชัดเจนดี ข้อเสีย นำเสนอมาก ควรสรุปเนื้อหาให้กระชับ ข้อเสนอแนะ ควรสรุปเนื้อหาให้กระชับ รัดกุม จะช่วยประหยัดเวลานำเสนอ สรุปผลการประเมินในระดับ 2

  เขียน:  

ความเห็น (0)