อนุทิน 105680 - สันติสุข

  ติดต่อ

เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ ผู้นำเสนอ นางสาวศรัญพร ศรีเบ็ญจา ช่ือเรื่อง การพัฒนาความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน กรณีศึกษาบ้านไผ่ทอง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ข้อดี ขนาดตัวอักษรชัดเจน สีอ่านได้ง่าย การออกแบบพื้นหลังรับกับตัวอักษร เทคนิคการ เคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าดี การนำเสนอชัดเจนฟังแล้ว เข้าใจง่าย ข้อเสีย ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี ประเมิน ในระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)