อนุทิน 105676 - mr Keolakhone Volasane

ผู้นำเสนอ :นางสาวศรัญพร ศรีเบ็ญจา เรื่อง การพัฒนาความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านไผ่ทอง ต.ช้างมิ่ง องพรรณานิคม จ.สกลนคร

ข้อดี : เนื้อหาดี การบรรยายดี

ข้อเสีย : ความไม่ชักเจนด้านเนื้อหา

ข้อเสนอแนะ : ปรับบทเพิ่ม

ผลการประเมิน : ระดับ มาก(๓)

เขียน 18 Mar 2012 @ 11:15 () แก้ไข 18 Mar 2012 @ 12:20, ()


ความเห็น (0)