อนุทิน 105667 - นาย นิพนธ์ วงค์กาฬสินธุ์

การวิพากษ์วิชา คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ ผู้นำเสนอ นายบุญยอด นามเสนา เรื่อง ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นท่ีลุ่มนำ้แม่แจ่ ตอนบน ตงแม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ข้อดี มีความตั้งใจสูง ข้อเสี การบรรยายไม่เป็นธรรมชาติ ลืมเปลี่ยนสไลด์ ไม่มองผู้ฟัง ข้อเสนอแนะควรเตรียมตัวก่อนนำเสนอ สรุปผล ปานกลาง (๒) ผุ้ประเมิน นายนิพนธ์ วงศ์กาใสินธุ์ 55422319116

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:40 ()


ความเห็น (0)