อนุทิน 105663 - นาย นิพนธ์ วงค์กาฬสินธุ์

การวิพากษ์วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต เสนอ อ.สรุพร พงษ์สุวรรณ ผู้นำเสนอ นางสาวศรัญพร ศรีเบ็ญจา ชื่อเรื่อง การพัฒนาความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชน: กรณีศึกษา บ้านไผ่ทอง  ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ข้อดี การบรรยายกระซับ ได้ใจความเหมาะสม ข้อเสีย ไม่เน้นข้อความสำคัญ ข้อเสนอแนะ ความเน้นจุดสนใจ พื้นผิวหลังทึบไป สรุปผลการประเมิน ปานกลาง(๒) ผุ้ประเมิน นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธุ์ 55422319116

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:33 ()


ความเห็น (0)