อนุทิน 105646 - srisombut apiwatchatchwan

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ   ศรัณย์พร    ศรีเบ็ญจา

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาความรู้และพฤติกรรมสุขภาพเพื่อบ้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก

ข้อดี  ตักอักษรชัดเจน

ข้อเสีย  พืันหหลังมืดทำให้มองไม่ชัด

ข้อเสนอแนะ  ควรปรับปรุงในสีพืันหลัง  การนำเสนอควรเน้นสาระสำคัญ

สรุปผลการประเมิน   ในระดับ  2 

  เขียน:  

ความเห็น (0)