อนุทิน 105641 - Praepitcha_Auii

  ติดต่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความรู้และพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชน กรณีศึกษา บ้านไผ่ทอง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

ผู้นำเสนอ : นางสาวศรัณย์พร  ศรีเบ็ญจา

ข้อดี : การออกแบบพื้นหลังและสีตัวอักษรชัดเจนดี และอธิบายได้อย่างละเอียด

ข้อเสีย : นิยามศัพท์เฉพาะยังไม่คลอบคลุม

ข้อเสนอแนะ : นิยามศัพท์เฉพาะน่าจะคลอบคลุมและมีความเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิด

ผลการประเมิน : ระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)