อนุทิน 105637 - Mr. NBCA Bounnhot ยอด NAMSENA

ผู้นำเสนอ: นางสาวศรัญพร ศรีเบญจา ชื่อเรื่อง: การพัฒนาความรู้และพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ข้อดี:การนำเสนอดี การออกเสียงการบรรยายดี แฟลมและเนื้อหาตัวหนังสือเหมาะสม ข้อเสีย: ข้อเสนอแนะ: สรุปผลการประเมิณ: ระดับ มาก

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:06 ()


ความเห็น (0)