อนุทิน 105636 - นาย วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร

ผู้นำเสนอ : นางสาวศรัณย์พร ศรีเบ็ญจา

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความรู้และพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านไผ่ทอง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ข้อดี: ขนาดตัวอักษรเหมาะสม สีชัดเจน ภาพประกอบเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหา เทคนิคการเคลื่อนไหวเรียบง่ายเหมาะสม

ข้อเสีย: ไม่มีเสียงประกอบ การพรีเซนต์ไม่ควรนั่งอ่านตลอดเวลาพรีเซนต์

ข้อเสนอแนะ: เวลาพรีเซนต์ควร ไม่ขยับเมาส์เวลาอธิบาย

สรุปผลการประเมิน : ในระดับ 3

 

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:06 () แก้ไข 18 Mar 2012 @ 10:26, ()


ความเห็น (0)