อนุทิน 105615 - สาริพร

สาริพร

ชื่อเรื่อง               การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ

                          คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน

                          บทเรียนสำเร็จรูปการ์ตูนเรื่อง สมการและการแก้สมการ

ชื่อผู้ศึกษา           นางสาริพร ช่วยแท่น

สถานศึกษา          โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                          ประถมศึกษาสงขลา  เขต 2

ปีที่ศึกษา             ปีการศึกษา  2553

-----------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ

       การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปการ์ตูน เรื่อง สมการและการแก้สมการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนบทเรียนสำเร็จรูปการ์ตูน และศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนบทเรียนสำเร็จรูปการ์ตูน  เรื่อง สมการและการแก้สมการ ประชากร     ที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย บทเรียนสำเร็จรูปการ์ตูน เรื่องสมการและการแก้สมการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนสำเร็จรูปการ์ตูน เรื่องสมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .36-.77 ค่าความยากอยู่ระหว่าง .27-.64  ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .79   และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .87  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

         ผลการศึกษาพบว่า  บทเรียนสำเร็จรูปการ์ตูน เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ  87.80/83.57  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนบทเรียนสำเร็จรูปการ์ตูน เรื่องสมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละก่อนเรียนเท่ากับ 54.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.28  และคะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังเรียนเท่ากับ 86.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.51  เป็นไปตามสมมติฐาน  และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมนักเรียนมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 4.52  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  .26  เป็นไปตามสมมติฐาน

เขียน 17 Mar 2012 @ 23:11 () แก้ไข 17 Apr 2012 @ 22:36, ()


ความเห็น (6)

เป็นเรื่องที่น่าสนใจ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

เขียนเมื่อ 

เป็นการพัฒนาผู้เรียนที่เน้นการคิดวิเคาะห์ได้ดีและนวัตกรรมเหมาะกับวัยผู้เรียน

เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาผู้เรียนเรื่องสมการและการแก้สมการได้ดี และเหมาะสมกับนักเรียนเพราะเป็นบทเรียนการ์ตูน

พิมพ์มาดา ช่วยแท่น
IP: xxx.93.212.73
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจเหมาะกับวัยผู้เรียน

พิมพ์ชนก ช่วยแท่น
IP: xxx.93.212.73
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจ น่าเรียนเพราะมีภาพการ์ตูนสวยๆสอนคณิตศาสตร์

สุจิรา ศรีสุวรรณ
IP: xxx.109.122.85
เขียนเมื่อ 

เป็นการพัฒนานักเรียนได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์