อนุทิน 105533 - นาง นิตยา นวลมณี

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ ผลการประเมิน ระดับน้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) เกณฑ์ประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม ระดับน้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) 2.สีตัวอักษร 3.การออกแบบพื้นหลัง 4.ภาพประกอบ 5.เสียงประกอบ (ถ้ามี) 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7.วิธีการนำเสนอ 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)

เขียน 17 Mar 2012 @ 11:41 ()


ความเห็น (0)