อนุทิน 105523 - ไพฑูรย์

ไพฑูรย์

การประเมิน การนำเสนองานวิจัย ของเพื่อนๆ

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

1ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2สีตัวอักษร 3การออกแบบพื้นหลัง 4ภาพประกอบ 5เสียงประกอบ 6เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7วิธีการนำเสนอ 8เทคนิคพิเศษอื่นๆๆ

เขียน 17 Mar 2012 @ 11:41 () แก้ไข 28 Apr 2012 @ 12:13, ()


ความเห็น (16)

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ รังรอง วะภัคเพชร เลขที่ 04

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี เวลาเหมาะสม

ข้อปรับปรุง เนื้อหาข้อมูลมากเกินไป

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 2.5

...........................................................................................................................................................

ชื่อผู้นำเสนอ ดาระณี ภูนิคม เลขที่ 21

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 3

..............................................................................................................................................................

ชื่อผู้นำเสนอ นายสว่าง พิมพิชัย เลขที่ 07

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ วาทะการนำเสนอดี

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 3

..................................................................................................................................................................

ชื่อผู้นำเสนอ นางพรทิพย์ อาจวีชัย เลขที่ 34

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการเขียนผังมโนมิติกับการสอนปกติ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 2.5

.................................................................................................................................................................

นางดวงฤดี แก้วเสถียร เลขที่ 108

ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีการนำเสนอข้อความรู้ด้วยผีงกราฟฟิกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง -การเปลี่ยนแปลงตัวอักษร ภาพพื้นหลัง ขนาดอักษร

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 2.5

เขียนเมื่อ 

นางสุภาภรณ์ นอ้ยทรง เลขที่ 105

การวิจัยเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ วาทะการนำเสนอดี

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 3

...................................................................................................................................................................

นางสาวปราณี กุลมิล เลขที่ 114

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ วาทะการนำเสนอดี

ข้อปรับปรุง -การนำเสนอช่วงจังหวะคำพูด

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 3

...................................................................................................................................................................

นางอรัญญา ช่วยวัฒนะ เลขที่ 132

การพัฒนาการอ่านการเขียนแจกลูกประสมคำการเรียนรู้ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 3

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 3

เขียนเมื่อ 

นางกุลกนก เสียงล้ำ เลขที่ 136

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้น ป.4

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 3

....................................................................................................................................................................

เขียนเมื่อ 

นางดุษฏี เหลาแหลม เลขที่ 116

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3

ที่จัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ กับการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทางการเรียนจากสืบเสาะหาความรู้

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 3

เขียนเมื่อ 

นางสาวศิราณ๊ กลางประพันธ์ เลขที่ 127

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกปฎิบัติ ชุดจัดการเรียนรู้ เพื่อฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึ่ม สำหรับนักศึกษ สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 มรภ.อุตรดิตถ์

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 3

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ นางวิลัยพร วรรณวิจิตร เลขที่ 126

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การฝึกจิตตามวิธีของโยคะที่มีผลต่อการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ ในการวาดรูประบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 2.8

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ นางพรพรรณ ศรีประสงค์ เลขที่ 129

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ เรื่องตรรกศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบ กลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 3

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ นางวราภรณ์ วุฒิสาร เลขที่ 112 ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา(รูปแบบที่ 1)กับการสอนตามคู่มือครู ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3

ผู้นำเสนอ นางทิวากร วงศ์วิชิต เลขที่ 124 ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ ของ ป.5 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอรูปแบบสวยงาม น่าสนใจ ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3

ผู้นำเสนอ นางสาวอมรพันธุ์ บุญมาวงษา เลขที่ 117 ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของ ม.4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอรูปแบบสวยงาม น่าสนใจ ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3

ผู้นำเสนอ นางสุธิดา ศรีลาดเลา เลขที่ 137 ชื่อเรื่อง ผลการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.1 ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอรูปแบบสวยงาม น่าสนใจ ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3

ผู้นำเสนอ นายชูชีพ เหลือผล เลขที่ 102 ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเป็นฐานร่วมกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอรูปแบบสวยงาม น่าสนใจ ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง เล็กน้อย ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3

ผู้นำเสนอ นางสาวภัทรนันต์ บุญมาก เลขที่ 113 ชื่อเรื่อง การใช้นิทานอิงธรรมปรักอบคำถามปลายเปิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอรูปแบบสวยงาม น่าสนใจ ข้อปรับปรุง - ข้อเสนอแนะควร ปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง เล็กน้อย ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3

ผู้นำเสนอ นางสาวอนุธิดา สารทอง เลขที่ 128 ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนโยธินบำรุง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ข้อดี เนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอละเอียดมาก ข้อปรับปรุง – นำเสนอเร็วเกินไปตามไม่ทัน ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 2.5

เขียนเมื่อ 

ผู้นำเสนอ นางสาวเกศินี คำเกษ เลขที่ 109 ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบการอ่านและเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของ นรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบ 4 mat และการเรียนรู้แบบปกติ ข้อดี เนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอละเอียดมากมีความเข้าใจ ข้อปรับปรุง – ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3

เขียนเมื่อ 

ผู้นำเสนอ นางอัจฉรา เหลือผล เลขที่ 101 ชื่อการพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ข้อดี เนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอละเอียดมากมีความเข้าใจ ข้อปรับปรุง – ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงภาพพื้นหลัง เล็กน้อย ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3 ผู้นำเสนอ นางสุรีพร ประภาหาร เลขที่ 135 ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการการจัดกิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมด้านการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นของเด็กปฐมวัย ข้อดี เนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอละเอียดมากมีความเข้าใจ ข้อปรับปรุง – ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงภาพพื้นหลัง เล็กน้อย ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3 ผู้นำเสนอ นางนิตยา นวลมณี เลขที่ 106 ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมชั้นประถมศึกษาปีที่6 ข้อดี เนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอละเอียดมากมีความเข้าใจ ข้อปรับปรุง – ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงภาพพื้นหลัง เล็กน้อย ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3

เขียนเมื่อ 

ผู้นำเสนอ นางสุรีพร ประภาหาร เลขที่ 135 ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการการจัดกิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมด้านการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นของเด็กปฐมวัย ข้อดี เนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอละเอียดมากมีความเข้าใจ ข้อปรับปรุง – ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงภาพพื้นหลัง เล็กน้อย ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3 ผู้นำเสนอ นางนิตยา นวลมณี เลขที่ 106 ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมชั้นประถมศึกษาปีที่6 ข้อดี เนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอละเอียดมากมีความเข้าใจ ข้อปรับปรุง – ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงภาพพื้นหลัง เล็กน้อย ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3 ผู้นำเสนอ นางสาวชินตา สุภาชาติ เลขที่ 122 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา ข้อดี เนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอละเอียดมากมีความเข้าใจ ข้อปรับปรุง – ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงภาพพื้นหลัง เล็กน้อย ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3 ผู้นำเสนอ นางสาวยุพิน ปัญญาประชุม เลขที่ 115 ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษของนักเรียน ข้อดี เนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอละเอียดมากมีความเข้าใจ ข้อปรับปรุง – ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงภาพพื้นหลัง เล็กน้อย ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3 ผู้นำเสนอ นางสาวเกศกนก ศรีมณีรัตน์ เลขที่ 130 ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อดี เนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอละเอียดมากมีความเข้าใจ ข้อปรับปรุง – ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงภาพพื้นหลัง เล็กน้อย ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3

เขียนเมื่อ 

ผู้นำเสนอ นายเชาวฤทธิ์ จันฤาชัย เลขที่ 131 ชื่อเรื่อง การพัฒนาการอ่านและการเขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้การแจกลูกและสะกดคำ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อดี เนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอละเอียดมากมีความเข้าใจ ข้อปรับปรุง – ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงภาพพื้นหลัง เล็กน้อย การตัดคำเว้นวรรค ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3

เขียนเมื่อ 

ผู้นำเสนอ นางฉวีวรรณ กุดหอม เลขที่ 125 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนทำงานกลุ่ม วิชาดนตรีไทย 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี ข้อดี เนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอละเอียดมากมีความเข้าใจ ข้อปรับปรุง – ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงภาพพื้นหลัง เล็กน้อย การตัดคำเว้นวรรค ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3

เขียนเมื่อ 

ผู้นำเสนอ นางรัชฏาภรณ์ ปัญญาวงศ์ เลขที่ 138 ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี เรื่องการผลิตสมุนไพร ข้อดี เนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอละเอียดมากมีความเข้าใจ ข้อปรับปรุง – ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงภาพพื้นหลัง เล็กน้อย การตัดคำเว้นวรรค ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3

เขียนเมื่อ 

ผู้นำเสนอ นางสาวสุพัสษา บุพศิริ เลขที่ 120 ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์การเล่านิทานประกอบหุ่นกับการเล่านิทานประกอบรูปภาพที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย ข้อดี เนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอละเอียดมากมีความเข้าใจ ข้อปรับปรุง – ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงภาพพื้นหลัง เล็กน้อย การตัดคำเว้นวรรค ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3

เขียนเมื่อ 

ผู้นำเสนอ นางอิงอ้อย ชัยลา เลขที่ 119 ชื่อเรื่อง การสร้างโปรแกรมมัลติมีเดียสื่อ เรื่องการผลิตบทเรียนช่วยสอนสำหรับครูประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ข้อดี เนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอละเอียดมากมีความเข้าใจ ข้อปรับปรุง – ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงภาพพื้นหลัง เล็กน้อย การตัดคำเว้นวรรค ผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) สรุป 3