อนุทิน 105504 - ศรีทวน เทวราชสมบูรณ์

เป็นข้าราชการบำนาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่ลืมคำว่า "ครู" อยู่เสมอ เพราะทุกวันนี้ ถือว่าพระพุทธคุณอันดับแรก รองลงไปได้แก่ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ปิตุมาตาธิคุณ(พ่อแม่) และคุรุอาจารยคุณ "ครู" จึงอยู่ในดวงใจตลอดมา ดังนั้น หากมีหนทางใดที่จะช่วยเหลือ แนะนำและพัฒนาอาชีพครู จะมีจิตอาสาไปช่วย เช่น การจัดทำผลงานวิชาการ การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดพิษณุโลก ตามพระราชดำรัสสมเด้จพระบรมราชินีนารถ สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสมาชิกชมรมคลังสมองจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ นอกจากนั้น ยังเป็นสมาชิกชมรมคนพิษณุโลกรักษ์แผ่นดิน ไปช่วยโรงเรียน ครูและนักเรียนในท้องถิ่นกันคาร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เกิดจากสำนึกของความเป็น"ครู" ทั้งสิ้น อยากจะขอทุกท่านที่เคยมี"ครู"อยู่ในดวงใจ ไปพบ"ครู" (ก่อนท่านจะเสียชีวิต) โทรศัพท์ เขียนจดหมาย หรือ e-mail ถึง"ครู" แล้วตั้งจิตอาสาในการพัฒนาสังคมทั้งส่วนรวมและส่วนตัว เชื่อว่าการกระทำของท่าน นอกจากทำให้ท่านภาคภูมิใจแล้ว จะเป็นการสร้างและสะสมบุญให้ตนเองอีกด้วย...  

เขียน 16 Mar 2012 @ 21:06 () แก้ไข 16 Mar 2012 @ 21:08, ()


ความเห็น (0)