อนุทิน 105448 - นาย เอกราช แก้วเขียว

เตรียมโครงการ อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 ในนาม ม.วลัยลักษณ์ เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริการเครือข่ายย่อย C7สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน  พิจารณา โดยที่ประชุมเครือข่ายฯ จะพิจารณาอนุมัติโครงการให้ดำเนินการ ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เขียน 14 Mar 2012 @ 15:53 () แก้ไข 14 Mar 2012 @ 15:56, ()


ความเห็น (0)