อนุทิน 105425 - ครูวินัย สพม.37

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นายวินัย หมื่นพรมแสน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ปีที่ศึกษา 2553 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่จริม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 26 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.80 ค่าความยาก ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.59 และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย บทเรียนสำเร็จรูป เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.61 ถึง 0.86 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบสมมุติฐานใช้ การทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent Samples) ผลการศึกษา พบว่า 1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.37 / 76.28 สูงกว่า เกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 0.6293 แสดงว่า บทเรียนสำเร็จรูปทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.6293 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.93 3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58) โดยสรุปการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ และเกิดดัชนีประสิทธิผลต่อผู้เรียน ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด เหมาะสมที่จะนำไปใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
เขียน 13 Mar 2012 @ 13:26 ()


ความเห็น (0)