อนุทิน 105410 - EADP 2012-Ratt

EADP 2012-Ratt
เรียน ศ.ดร.จิระ หงส์ลดารมภ์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรกฟผ. เพื่อนๆEADP2012 ทุกท่าน สวัสดีค่ะ รู้สึกยินดีมากที่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้. ได้confirm อีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน และเราทุกคนต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อได้รับทราบเนื้อหาของหลักสูตรแล้ว เห็นว่า เป็นหลักสูตรที่คาดว่าน่าจะครบเครื่องเรื่องควรรู้สำหรับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายของกฟผ.ในขณะนี้. ผู้เข้ารับการอบรมได้ตรวจสอบความพร้อมทั้งกาย ใจ และสติปัญญา.ในการทำงานในหน้าที่ๆรับผิดชอบ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนๆในรุ่นและได้เก็บรับความรู้จาก guru ด้านต่างๆ แต่ด้วยวิธีการฝึกอบรมของguru ทุกท่านแล้ว ได้ช่วยกระตุ้นความต้องการเรียนรู้ในหัวข้ออื่นๆอีก อาทิ การเจรจาต่อรอง การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น วันนี้ ได้เรียนรู้จาก role model จากวิทยากรทั้งในด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านบุคลิกภาพและการเข้าสังคม และการสร้างทีม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์จิระฯ ซึ่งเป็นแบบอย่างของผู้นำที่มี trust ทั้งในตนเอง ในตัวลูกศิษย์ ในทีมงาน และในแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกฟผ. ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นลำดับ ขอบคุณทุกท่่านที่เกี่ยวข้องค่ะ
เขียน 13 Mar 2012 @ 00:48 ()


ความเห็น (0)